P01-300166

การประชุมที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่1/66

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมที่ประชุมประจำเดือน สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช ...

S__202907681

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สํานั ...