หอสมุดวังท่าพระ

หอสมุดวังท่าพระ

ข่าวประกาศ

NEWS

  • ข่าวประกาศ
  • หอสมุดวังท่าพระ

Our history

ประวัติ

History

  มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นแห่งแรก ณ วังท่าพระ เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการศึกษาค้นคว้าของคณะวิชาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะการออกแบบ และโบราณคดี มีสถานที่ทำการอยู่ในตึกสำนักงานอธิการบดี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารด้านหลังอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ต่อมามหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดขึ้นฝั่งถนนหน้าพระลานออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์ ที่เน้นการออกแบบไม่ให้ตัวอาคารบดบังทัศนยภาพของอาคารท้องพระโรง และกลายเป็นฉากด้านหลังกำแพงวังขับเน้นประติมากรรมลอยตัวของใบเสมาให้โดดเด่นขึ้น เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 จนถึงปี พ.ศ. 2549 หอสมุดทำการปรับปรุงพื้นที่พร้อมทั้งออกแบบตกแต่งภายในอาคารหอสมุดให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและสวยงาม โดยการควบคุมดูแลของอาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล คณะมัณฑนศิลป์ ด้วยแนวคิด “บริหารจัดการพื้นที่น้อยโดยออกแบบให้เกิดประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ”

    ต่อมาปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หอสมุดวังท่าพระได้รับการการออกแบบและปรับปรุงใหม่ทั้งอาคาร โดยการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยแนวคิดการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (borderless learning space) ให้สามารถเกิดการเชื่อมต่อพื้นที่เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ภายในอาคารได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ และสามารถสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดมุมมองสู่บริบทภายนอกอาคารที่มีความสำคัญเช่น ซุ้มประตูวังท่าพระ ผลงานออกแบบของสมเด็จครู สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ แนวกำแพงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และอาคารอนุรักษ์บริเวณท่าช้าง ตลอดจนวิถีชีวิตผู้คน และธรรมชาติภายนอกซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้อาคารเกิดการรับรู้ของสถานที่ (sense of place) และตระหนักรู้ถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2564

    หอสมุดวังท่าพระ นับเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบชั้นนำของประเทศ ที่มีทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสร้างขึ้น มีทรัพยากรสารสนเทศอันทรงคุณค่าหายากที่สั่งสมไว้เป็นจำนวนมาก มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางกายภาพทั้งพื้นที่นั่งอ่านและพื้นที่ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานเพื่อยกระดับการเผยแพร่ และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีให้บริการในหอสมุดทั้งในแบบ Onsite และ Online  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

Our services

บริการ

Services

Our reports

รายงานโครงการ

Report

รายงานโครงการหอสมุดวังท่าพระ ปี 2570 รายงานโครงการหอสมุดวังท่าพระ ปี 2569 รายงานโครงการหอสมุดวังท่าพระ ปี 2568 รายงานโครงการหอสมุดวังท่าพระ ปี 2567

Contact Us

ติดต่อ

Contact

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

FB : หอสมุดวังท่าพระ https://www.facebook.com/SUlibrary/

โทร. 089-3059949

Instagram: suthapralibrary https://instagram.com/suthapralibrary

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrmPNLIolgC_uqeidbi3A4g

Library Map

ผังหอสมุด

MAP

Loading

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!