Green-Heading
สถิติการใช้งานต่าง ๆ
Statistics
การใช้น้ำ

รวมข้อมูลการใช้น้ำของหอสมุด

No Data Found

การใช้ไฟฟ้า

รวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหอสมุด

No Data Found

การจัดการขยะ

รวมข้อมูลการจัดการขยะของหอสมุด

No Data Found

การใช้กระดาษ

รวมข้อมูลการใช้กระดาษของหอสมุด

No Data Found


ประมวลภาพกิจกรรม
Activities
  • Green Library

กรีน คอลเลกชัน
Green Collection
  • #SUTGREENLIBRARY-
  • #SUSGREENLIBRARY-
  • #SUPGREENLIBRARY-
Older PostsNewer Posts

Green Logo
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.3]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!