01 270267

ศึกษาดูงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่านอาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร
และเป็นประธานคณะดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ได้เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
จาก ศ.ดร.ภก. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายการจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน และสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.