หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

ข่าวประกาศ

NEWS

  • หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Our history

ประวัติ

History

     ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเปิดสอนคณะวิชาที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พร้อมได้จัดทำและปรับแผนแม่บทวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (พ.ศ. 2545 – 2549) ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางด้านการเงินการคลังของประเทศโดยให้ยังคงสามารถปฏิบัติพันธกิจได้อย่างครบถ้วน และในภาคการศึกษา 2545 นี้จะมีการเรียนการสอนในคณะวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

     สำนักหอสมุดกลาง ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัย จึงได้จัดเตรียมการเพื่อเปิดให้บริการหอสมุด ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมีความพร้อมในการให้บริการหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ รวมทั้งการบริการสถานที่นั่งอ่าน การให้บริการยืมคืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (INNOPAC) และบริการอื่น ๆ ของหอสมุด ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปีการศึกษา 2545

Our services

บริการ

Services

Our reports

รายงานโครงการ

Report

รายงานโครงการหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี 2566 รายงานโครงการหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี 2567 รายงานโครงการหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี 2568 รายงานโครงการหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี 2569 รายงานโครงการหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี 2570

Contact Us

ติดต่อ

Contact

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี https://www.facebook.com/libsup/

โทร. 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007

Instagram: LIBSUP1

Twitter: SUPLIB1

Youtube: https://youtube.com/user/supli6

Library Map

ผังหอสมุด

MAP

Loading

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!