หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

     ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเปิดสอนคณะวิชาที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พร้อมได้จัดทำและปรับแผนแม่บทวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (พ.ศ. 2545 – 2549) ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางด้านการเงินการคลังของประเทศโดยให้ยังคงสามารถปฏิบัติพันธกิจได้อย่างครบถ้วน และในภาคการศึกษา 2545 นี้จะมีการเรียนการสอนในคณะวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

     สำนักหอสมุดกลาง ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัย จึงได้จัดเตรียมการเพื่อเปิดให้บริการหอสมุด ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมีความพร้อมในการให้บริการหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ รวมทั้งการบริการสถานที่นั่งอ่าน การให้บริการยืมคืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (INNOPAC) และบริการอื่น ๆ ของหอสมุด ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปีการศึกษา 2545

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งหอสมุดกลางขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2507 โดยตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นแผนกสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีวังท่าพระ  ต่อมาในปีพ.ศ.2511 มหาวิทยาลัยขยายการจัดการศึกษาไปยังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดตั้งห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งขึ้นที่พระราชวังสนามจันทร์ และเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2532 มหาวิทยาลัยได้รวมหอสมุดวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวังท่าพระเข้าด้วยกัน โดยจัดตั้งเป็น“ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร” ต่อมา มหาวิทยาลัยขยายการศึกษาไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงได้เปิดหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีขึ้น อีกแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545เป็นห้อง สมุดเล็กๆ ตั้งอยู่ในตึกอาคารเรียน รวมชั้น3 ปี พ.ศ. 2549ได้ย้ายหอสมุดมาอยู่ ณ ตึกอาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ชั้น 2 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการจำนวน 1,949.29 ตารางเมตรต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารหอสมุดทั้ง 2 ชั้น ให้มีความทันสมัยรองรับการเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ