หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

ข่าวประกาศ

NEWS

  • หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Our history

ประวัติ

History

     ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเปิดสอนคณะวิชาที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พร้อมได้จัดทำและปรับแผนแม่บทวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (พ.ศ. 2545 – 2549) ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางด้านการเงินการคลังของประเทศโดยให้ยังคงสามารถปฏิบัติพันธกิจได้อย่างครบถ้วน และในภาคการศึกษา 2545 นี้จะมีการเรียนการสอนในคณะวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

     สำนักหอสมุดกลาง ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัย จึงได้จัดเตรียมการเพื่อเปิดให้บริการหอสมุด ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมีความพร้อมในการให้บริการหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ รวมทั้งการบริการสถานที่นั่งอ่าน การให้บริการยืมคืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (INNOPAC) และบริการอื่น ๆ ของหอสมุด ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปีการศึกษา 2545

Our services

บริการ

Services

Our reports

รายงานโครงการ

Report

This section is currently unavailable.

Contact Us

ติดต่อ

Contact

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี https://www.facebook.com/libsup/

โทร. 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007

Instagram: LIBSUP1

Twitter: SUPLIB1

Youtube: https://youtube.com/user/supli6

Library Map

ผังหอสมุด

MAP

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!