Interlibrary Loan

การยืมระหว่างห้องสมุด / สถาบัน (Interlibrary loan – ILL) เป็นบริการที่สถาบันร่วมมือกันในการให้บริการ ขอใช้วัสดุห้องสมุดภายในสถาบันหรือสถาบันบริการสารสนเทศแห่งอื่นโดยมีข้อตกลงร่วมกัน

  • ผู้รับบริการติดต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อรับแบบฟอร์มกรอกรายละเอียด ชื่อผู้แต่ง / ชื่อหนังสือ ห้องสมุดที่ขอยืมและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ
  • กรณีที่ขอยืมฉบับจริงผู้รับบริการต้องนำแบบฟอร์มไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง หากต้องการฉบับถ่ายเอกสารห้องสมุดจะดำเนินการให้โดยคิดค่าบริการในส่วนของค่าถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งตามจริงตามราคาที่ห้องสมุดผู้ให้บริการแจ้งไว้
  • เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มจะแจ้งผู้รับบริการผ่านบริการ SMS Alert หรือช่องทางอื่นที่ผู้รับบริการได้แจ้งไว้กับทางห้องสมุด
titile2
คู่มืองานบริการระหว่า
คู่มืองานบริการระหว่า
คู่มืองานบริการระหว่า