SU Collection

คอลเลคชั่นต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางรวบรวมจัดไว้ให้บริการจำแนกตามลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารสนเทศมีหลากหลาย เช่น คอลเลคชั่นหนังสือหายาก คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่นหนังสือที่ได้รับมอบจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คอลเลคชั่นหนังสือภาษาต่างๆ คอลเลคชั่นดีวีดีภาพยนตร์ คอลเลคชั่นรูปภาพ คอลเลคชั่นแผนที่ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นคอลเลคชั่นพิเศษของสำนักหอสมุดกลางที่เป็นจุดเด่น น่าสนใจ รวบรวมสารสนเทศเน้นหนักเฉพาะเรื่องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก มีดังนี้

เอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพและสื่อโสตทัศน์

อื่น ๆ