Privileges

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกห้องสมุด

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • หนังสือทั่วไป / 15 เล่ม / 10 วัน

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • หนังสือสำรอง/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วารสารฉบับล่วงเวลา/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 1 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วิดีโอ - เทปบันทึกเสียง - ซีดี / 3 แผ่น / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • หนังสือทั่วไป / 20 เล่ม / 15 วัน

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • หนังสือสำรอง/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วารสารฉบับล่วงเวลา/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 1 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วิดีโอ - เทปบันทึกเสียง - ซีดี / 3 แผ่น / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

อาจารย์

 • หนังสือทั่วไป / 15 เล่ม / 15 วัน

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • หนังสือประกอบการสอนและวิจัย / 40 เล่มต่อรายวิชา / 1 ภาคการศึกษา

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • หนังสือสำรอง/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วารสารฉบับล่วงเวลา/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 1 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วิดีโอ - เทปบันทึกเสียง - ซีดี / 3 แผ่น / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

อาจารย์พิเศษ

 • หนังสือทั่วไป / 15 เล่ม / 15 วัน

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • หนังสือประกอบการสอนและวิจัย / 40 เล่มต่อรายวิชา / 1 ภาคการศึกษา

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

 • วารสารฉบับล่วงเวลา/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 1 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วิดีโอ - เทปบันทึกเสียง - ซีดี / 3 แผ่น / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย

 • หนังสือทั่วไป / 15 เล่ม / 15 วัน

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • หนังสือสำรอง/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วารสารฉบับล่วงเวลา/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 1 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วิดีโอ - เทปบันทึกเสียง - ซีดี / 3 แผ่น / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

นักเรียนโรงเรียนสาธิต / ลูกจ้างมหาวิทยาลัย-ประจำส่วนราชการ-ชั่วคราว (เงินแผ่นดิน)

 • หนังสือทั่วไป / 7 เล่ม / 7 วัน

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • หนังสือสำรอง/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วารสารฉบับล่วงเวลา/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 1 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วิดีโอ - เทปบันทึกเสียง - ซีดี / 3 แผ่น / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

ผู้เกษียณอายุ

 • หนังสือทั่วไป / 7 เล่ม / 7 วัน

  อัตราค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

 • วารสารฉบับล่วงเวลา/ นับจำนวนเล่มตามสิทธิ์การยืมทั่วไป / 1 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / เล่ม / วัน

 • วิดีโอ - เทปบันทึกเสียง - ซีดี / 3 แผ่น / 3 วัน

  อัตราค่าปรับ 20 บาท / แผ่น / วัน

บุคคลทั่วไป

 • สามารถเข้าใช้บริการหอสมุด แต่ไม่สามารถยืมวัสดุการศึกษาได้
 • ค่าบำรุงแบบรายวัน กรณีนิสิต นักศึกษา หรือ นักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น 10 บาท / วัน และบุคคลทั่วไป 20 บาท / วัน