About Collection

0 เล่ม

หนังสือ

0 ชื่อ

วารสาร

0 รายการ

สื่อโสตทัศน์

0 รายการ

แผ่นโฆษณา

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจ “เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนการวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”  ในแต่ละปี สำนักหอสมุดกลางให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมากกว่า 800,000 ครั้ง ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาจากแหล่งต่าง ๆ และได้นำมารวบรวมไว้ให้บริการที่หอสมุดวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง ดังนี้

Special Collections

คอลเลคชั่นต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดกลางรวบรวมจัดไว้ให้บริการจำแนกตามลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารสนเทศมีหลากหลาย เช่น คอลเลคชั่นหนังสือหายาก คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่นหนังสือที่ได้รับมอบจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คอลเลคชั่นหนังสือภาษาต่าง ๆ คอลเลคชั่นดีวีดีภาพยนตร์ คอลเลคชั่นรูปภาพ คอลเลคชั่นแผนที่ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นคอลเลคชั่นพิเศษของสำนักหอสมุดกลางที่เป็นจุดเด่น น่าสนใจ รวบรวมสารสนเทศเน้นหนักเฉพาะเรื่องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก มีดังนี้

ศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีฐานะเป็นงานหนึ่งในสังกัดหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาคตะวันตกได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรีและราชบุรี ใน 16 ด้าน เช่น ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ฯลฯ  จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการสัมมนา รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ รายงานการศึกษาค้นคว้าที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผู้สอน สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นศูนย์ข้อมูลฯ ยังได้ผลิต E-book E-content นิทรรศการออนไลน์ บทเรียนมัลติมีเดียเองด้วย

ห้องสมุด ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

เคยเป็นห้องสมุด 2 ชั้นอยู่ในอาคารเดียวกับหอสมุดวังท่าพระ จัดตั้งขึ้น ในปีพ.ศ. 2544 เนื่องจากศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มีพระประสงค์จะมอบหนังสือและเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ท่านทรงใช้ศึกษาค้นคว้าและสะสมไว้รวมทั้งสไลด์ที่ทรงใช้ประกอบการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีสืบไป ชั้นบนเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการและจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ แฟ้มเอกสารต้นฉบับ แผ่นพับ บัตรเชิญ รูปภาพ ปฏิทินและแผนที่ ชั้นใต้ดิน เป็นสถานที่ จัดเก็บหนังสือภาษาไทย หนังสือหายาก วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เอกสารการประชุม และคอลเลกชั่นสไลด์ นอกจากนั้น หอสมุดฯ ยังได้จัดทำฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และฐานข้อมูลภาพ ตลอดจน e-book ไว้ให้บริการอีกด้วย

ภายหลังการปรับปรุงใหญ่เมื่อ พ.ศ.2562 ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้เปลี่ยนแปลงการออกแบบมาเป็นโถงกลางเพดานสูง ภายในหอสมุดวังท่าพระ ล้อมรอบด้วยชั้นไม้ซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือหายาก และคอลเลกชันทรงคุณค่า

ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์

จัดตั้งขึ้นโดยหอสมุดวังท่าพระ เนื่องจากหอสมุดฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งพระบรมหาราชวังอันเป็นศูนย์กลางของประเทศ มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ตั้งอยู่บนพื้นที่นี้ด้วยเช่นกัน หอสมุดฯ จึงเห็นควรรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ในท้องถิ่นนี้ไว้ในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวาง แบ่งเป็นหมวดข้อมูลใหญ่ๆ อาทิ หมวดข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์มีข้อมูลประวัติ ที่ตั้งและอาณาเขต และกฎหมายข้อบังคับ หมวดสถานที่สำคัญมีข้อมูลของสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งวังและวัด อาคารพาณิชย์ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา อนุสาวรีย์ เป็นต้น หมวดชุมชนมีข้อมูลของชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนั้นยังนำเสนอวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์

Loading

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 2]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!