Direction

พันธกิจ

สำนักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้

ปณิธาน (Determination)
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless) และสร้างสรรค์ (Creative) ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล

ค่านิยมหลัก (Corporate value)

วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ปี พ.ศ. 2563 คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล เพื่อก้าวสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ไร้ขอบเขต

(Borderless Knowledge)

S

Service mind มีจิตบริการ

U

 Unity มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

L

Learning ส่งเสริมการเรียนรู้

I

Inspiration แสวงหาแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์

B

Borderless เปิดรับ เปิดกว้าง อย่าง
ไร้ขอบเขต

พันธกิจ (Mission)

เป็นหน่วยงานกลางด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวบรวมเก็บรักษาและให้บริการด้านข้อมูลเอกสารโสตทัศนวัสดุ แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก  ส่งเสริมการผลิตสื่อและข้อสนเทศทางด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย สร้างเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของสำนักหอสมุดกลาง ให้มีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงรุก

เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสำเร็จ
สำนักหอสมุดกลางจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้