Direction

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้

ปณิธาน (Determination)
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless) และสร้างสรรค์ (Creative) ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล

ค่านิยมหลัก (Corporate value)

วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ปี พ.ศ. 2563 คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล เพื่อก้าวสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ไร้ขอบเขต

(Borderless Knowledge)

S

Service mind มีจิตบริการ

U

 Unity มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

L

Learning ส่งเสริมการเรียนรู้

I

Inspiration แสวงหาแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์

B

Borderless เปิดรับ เปิดกว้าง อย่าง
ไร้ขอบเขต

พันธกิจ (Mission)

เป็นหน่วยงานกลางด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวบรวมเก็บรักษาและให้บริการด้านข้อมูลเอกสารโสตทัศนวัสดุ แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก  ส่งเสริมการผลิตสื่อและข้อสนเทศทางด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย สร้างเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของสำนักหอสมุดกลาง ให้มีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงรุก

เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสำเร็จ
สำนักหอสมุดกลางจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

ผลลัพธ์การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


1. งานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน 
รอบการประเมิน KPIs ครั้งที่ 1
ผลการดำเนินงาน 
ตามปี EdPEx
ผลการดำเนินงาน 
รอบการประเมิน KPIs ครั้งที่ 2
1. จำนวนนักเรียน/ผู้เรียน/ผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning คน 2,000 27,411 30,617 32,899
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาและมีทักษะต่าง ๆ ตามกำหนด (ผู้บริหาร/สายวิชาการ/สายสนับสนุน ร้อยละ 80 100 100 100
3. ร้อยละของคณะ/ส่วนงาน (ไม่รวมสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ที่ผ่านการประเมิน ด้านการกำกับดูแลและธรรมาภิบาลในระดับ A (ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ร้อยละ 90 88.51 88.51 88.51
4. จำนวนโครงการในการลดต้นทุน หรือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ (เช่น โครงการลดการใช้กระดาษ, โครงการประหยัดพลังงาน เป็นต้น) โครงการ 5 8 14 6
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เกิด multiple skill ในการทำงาน ร้อยละ 65 100 100 100

2. งานตามนโยบาย / จุดเน้นของแผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน 
รอบการประเมิน KPIs ครั้งที่ 1
ผลการดำเนินงาน 
ตามปี EdPEx
ผลการดำเนินงาน 
รอบการประเมิน KPIs ครั้งที่ 2
จุดเน้น/นโยบายที่ 1 การจัดสรรทรัพยากรสาร สนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างไร้ขอบเขต (Borderless Resources)
1.1 ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้หลังการจัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ ≥85% 72.53 81.95 94.31
1.2 จำนวนหน่วยงาน/เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอก แห่ง 1 9 16 16
1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์   (See details...) ร้อยละ 15 15 >41 (7.1 ก ข้อ 9) 35.2
จุดเน้น/นโยบายที่ 2 การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ไร้ขอบเขต (Borderless Knowledge Space)
2.1 จำนวนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางกายภาพ แห่ง 1 4 5 6
2.2 จำนวนการพัฒนาและการสร้างเนื้อหา เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Content) เรื่อง 12 160 160 765
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อพื้นที่การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย >3.75 4.51 4.28 4.35
2.4 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางกายภาพที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 68.49 68.49 109.59
2.5 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น (Digital Content) ร้อยละ 2.5 44 44 152.48
จุดเน้น/นโยบายที่ 3 การสร้างการเชื่อมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพื่อช่วยสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless Learning Society)
3.1 จำนวนโครงการบริการชุมชน โครงการ 2 6 28 7
3.2 จำนวนการจัดกิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้น กิจกรรม/หลักสูตร 1 7 12 4
3.3 ความพึงพอใจของการให้บริการ กิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้น ค่าเฉลี่ย ≥3.70 4.69 4.57 4.42
จุดเน้น/นโยบายที่ 4 การจัดการคลังข้อมูลและคลังปัญญาอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานสากล โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี (Borderless Open Resource)
4.1 จำนวนระเบียนในคลังข้อมูลและคลังปัญญาที่เพิ่มขึ้น ระเบียน 550 445 445 756
4.2 จำนวนการเข้าถึงคลังข้อมูลและคลังปัญญา ครั้ง 5,500 1,645,297 1,645,297 2,849,331
4.3 มีระบบคลังข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในลักษณะ One stop service ร้อยละของความสำเร็จ 100 100 100 100

3. งานตามจุดเน้น/ เรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนา และขับเคลื่อนเพื่อให้ทันต่อภาวะพลิกผัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน 
รอบการประเมิน KPIs ครั้งที่ 1
ผลการดำเนินงาน 
ตามปี EdPEx
ผลการดำเนินงาน 
รอบการประเมิน KPIs ครั้งที่ 2
จุดเน้นที่ 1 : ความเป็นนานาชาติ (การมีส่วนร่วมการผลักดันการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย)
1. จำนวนแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติ แหล่งเรียนรู้ 3 3 3 3
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการในแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาบรรยากาศความเป็นนานาชาติ (แหล่งเรียนรู้ใหม่ที่พัฒนาฯ ในข้อ 1) คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.83 4.83 4.83
3. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและบำรุงห้องสมุด ต่องบประมาณทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 10 18.18 18.18 18.18
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.3]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!