สถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

ฐานข้อมูลที่ สป.อว บอกรับ

ฐานข้อมูล ต.ค. 2565 - ก.ค. 2566 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 ผลต่าง
ACM 7,398 1,766 +5,632
ACS 27,140 14,044 +13,096
ASU 24,985 20,499 +4,486
EM 7,030 7,941 -911
IEL 77,401 41,644 +35,757
IEL 77,401 41,644 +35,757
SD 118,447 101,159 +17,288
Springer 47,184 30,252 +16,932
ENS 18,872 13,013 +5,859

ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ

ฐานข้อมูล ต.ค. 2565 - ก.ค. 2566 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 ผลต่าง
JSTOR 48,257 35,381 +12,876
SCOPUS 28,456 22,135 +6,321
Gale eBook 2,414 2,099 +315
EBSCO eBook Academic Collection 5,429 1,092 +4,337
KinoDen 119 19 -100
eLibraryCUBook 57 12 -45
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!