ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ

ท่านอาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และเป็นประธานคณะดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ศึกษาดูงานในวันที่ 26 มีนาคม 2567  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชุมขนต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Waste) จนได้รับรางวัลระดับประเทศ (รูปภาพการศึกษาดูงานฯเพิ่มเติม)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.