โครงการฝึกอบรม Financial Literacy

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง โครงการฝึกอบรม Financial Literacy ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินการลงทุน วิทยากรโดย คุณอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT REIT) วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และทาง Online ผ่านระบบ ZOOM (Link to VDO)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.