CLSU_02 281165

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่2/2565 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI ...

01-1

โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำน ...

โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุดกลาง ปี2566

สํานักหอสมุดกลาง มีภารกิจหลักในการสนับสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยรวมถึงการให้บริการ ชุมชน ซึ่งที่มาผ่านมาสํานักฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ดําเนินการ โดยอิงวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการที่ได้แถลง ไว้กับสภามหาวิทยาลัยฯ หากในการดําเนินการได้มี ...

ict

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดวังท่า ...

Librarian

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักห ...

สำนักหอสมุดกลาง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปา ...

03 HR-SULIB web-facebook

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา งบประมาณเงินแผ่นดิน ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตราและ ตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติ ...

CLSU01 10-65_2

ปฏิทินวันหยุดของสำนักหอสมุดกลางประจำเดือนตุลาคม 2565

📢 ปฏิทินวันหยุดของสำนักหอสมุดกลางประจำเดือนตุลาคม 2565 📢📌 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9📌 วันที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ📌 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช📌 วันที่ 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช⚠️ หอสมุดวัง ...