10.7.67

รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ

รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ “มนุษย์หญิงเหล็กสั่งสอนบทเรียนต่อชายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุของปัญหาน้ำเป็นพิษด้วยการสาปให้เป็นปลา” (หน้า 41)ยกตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณกรรมสิ่งแวดล

4.7.67

นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง “นโยบายสิ่งแวดล้อม คือการให้ความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ โดยเกิดจากผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม” (หน้า 3)นำเสนอมุมมองของการบริหารรัฐกิจเพื่อให้เห็นถึงกรอบแนวคิด และพัฒนาการที่ปรากฏทั้งในเชิงวิชาการและตัวอย่างบางกร

3.7.67

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง “บางคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเมื่อหูตาสว่าง แต่บางคนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา” (หน้า 134)เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้น 0.8 องศา ภาวะพลิกผันมาถึงเร็วกว่าที่คิด จากข้อมูลล่าสุดนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอีกไม่ถึง 10 ปี

19.6.67

เราคือภูมิอากาศ : ภารกิจกู้โลกเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อเช้า

เราคือภูมิอากาศ : ภารกิจกู้โลกเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อเช้า “หากประวัติศาสตร์มนุษย์ยาวนานหนึ่งวัน เราก็เป็นนักล่าสัตว์หาของป่าจนถึงอีกสิบนาทีจะเที่ยงคืน” (หน้า 81)วิกฤติโลกร้อนที่เรากำลังเจออยู่ เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน อีกหนึ่งสาเห

55555555

“หยดที่จางหายของฤดูฝน”

ศิลปะศิลปากร: “หยดที่จางหายของฤดูฝน” “หยดที่จางหายของฤดูฝน” เป็นผลงาน ปิยะพงษ์ ภูมิไธสง ประเภทภาพพิมพ์ ขนาด 127 x 119 cm. ใช้เทคนิค ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ จากใบชา คราม น้ำผึ้ง กล่องไม้ และข้อมูลการทำงาน ได้รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน

วนพ1

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่

5.6.67

คู่มือกรีนดี

คู่มือกรีนดี “ถ้ามีแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนแปลง ข้อแรกที่ต้องยอมรับก่อนเลยว่าทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้ามคืน ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป แค่อย่าหยุดหรือล้มเลิกกลางคันก็พอ” (หน้า 28)ทุกคนเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการใส่ใจรายละเอียดขอ

messageImage_1719291554343

การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบโฮมสเตย์

การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบโฮมสเตย์ “การศึกษาวิจัยเรื่อง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษา ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบโฮมสเตย์ จำนวน 7 คน ก

15.05.67

มากไปไม่ยั่งยืน

มากไปไม่ยั่งยืน “ชะตากรรมได้นำคุณและฉันมาอยู่ตรงทางแยกแห่งประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม” (หน้า 134)หนังสือที่พูดถึงโลกร้อนได้แปลกใหม่ที่สุด นักเขียนย้อนไปถึงอารยธรรมเมโปเตเมีย ทุ่งข้าวโพดอันไพศาล ขยะที่เราทิ้ง ปลาที่เรากิน พลังงาน

การอนุรักาื

การอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในจังหวัดอุดรธานี

การอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในจังหวัดอุดรธานี “การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการเลี้ยง เศรษฐกิจ และความต้องการลักษณะภายนอกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในจังหวัดอุดรธานี โดยเก็บข้อมูลมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในจังหวัดอุดรธ