w1200 (3)

มายาคติ

มายาคติ : Mythologiesโรล็องด์ บาร์ตส์ / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx     ไวน์ ผงซักฟอก มวยปล้ำ ของเด็กเล่น หนังสือนำเที่ยว ภาพถ่ายผู้สมัคร ส.ส. ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป้นสิ่งสู่ของมายาคติในสังคมสมัยใหม่ มายาคติ หมายถึงการสื่อความหมายด้วยคติ ...