การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย

การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย “คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น” (หน้า 35) เนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัยสาขาสังคม