Management & Personnel

ผู้บริหาร

Read More

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

Read More

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Read More

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Read More

สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

วิไลรักษ์ แก้ววิไล

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

อาทิตา นกอยู่

เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

วรารัตน์ วีรเดชกำพล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

งานบริหารและทรัพยากรองค์การ

สุกัญญา โภคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน

อรพรรณ จั่นเพ็ชร์

นักการเงินปฏิบัติการ

กวี ชุติมานนท์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

บุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

พนิดา จมูศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

มีชัย วุฒิไกรบัญฑิต

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

รัชนีวรรณ จันทร์สนธิ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สมจิตร ใจการณ์

พนักงานสถานที่

สุภาพ เบ็ญจวรรณ์

พนักงานสถานที่

พรยมล สงวนพงษ์

พนักงานสถานที่

วิทัช เขียนสุข

พนักงานสถานที่

วินิต สุรวงษ์ไพบูลย์

พนักงานขับรถยนต์

ศักดา ใหญ่แก่นทราย

พนักงานสถานที่

สิทธิชัย ใจบุญ

พนักงานสถานที่

งานนโยบายและนวัตกรรม

สมภพ สุขดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม

ปัญญา พูพะเนียด

นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ

พรชัย กุศลพลาเลิศ

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สายันต์ พวงสุวรรณ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

อินทรา อินทร์ตามา

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ณัชชา มณีวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โชคชัย สวนแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นราธิป ฮวบคล้าย

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ชัญญา ปัดสี

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สรรค์ศุภางค์ รักแคว้น

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ