Management & Personnel

ผู้บริหาร

Read More

สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

Read More

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

Read More

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Read More

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

สมปอง มิสสิตะ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

งานบริการสารสนเทศ

จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

กอบกุล ชาวเฉียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

วิรุฬห์ พานิชสุโข

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

พิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

กรุณา ศรีเจริญ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อนิรุจ จ่ากลาง

นายช่างปฏิบัติการ

ธนวรรณ ขาวบาง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

พัชรี เวชการ

บรรณารักษ์ชำนาญการ

เกษร แสนสุวรรณ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

พิชัย ผลอุดม

พนักงานซ่อมเอกสาร

ดวงธิดา ขวัญเล็ก

พนักงานสถานที่

สัมฤทธิ์ ยอดยิ่งทวีลาภ

พนักงานซ่อมเอกสาร

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นภัสรพี ประจำเมือง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

กาญจนา กรรเจียกพงษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

เอกอนงค์ ดวงจักร์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

พนิดา วรพลาวุฒิ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สุนทร ญาติมาก

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นฤมล บุญญานิตย์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

รุ่งทิวา ฝ่ายดี

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

อดิศร พันธุ์จินดาวรรณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จริณญา ลิ่มมั่น

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สมพร พันธุ์มา

พนักงานซ่อมเอกสาร

พิชิต ผลอุดม

พนักงานซ่อมเอกสาร

อำนาจ เกตุสม

พนักงานซ่อมเอกสาร