Management & Personnel

ผู้บริหาร

Read More

สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

Read More

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

Read More

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Read More

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
E-Mail: KLOMCHAIKHAO_C@SU.AC.TH

งานบริการสารสนเทศ

จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
E-Mail: KLOMCHAIKHAO_C@SU.AC.TH

กอบกุล ชาวเฉียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

E-Mail:NANUMCHEAW_P@SU.AC.TH

วิรุฬห์ พานิชสุโข

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

E-Mail:PANICHSUKO_W@SU.AC.TH

พิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-Mail:NANUMCHEAW_P@SU.AC.TH

กรุณา ศรีเจริญ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

E-Mail:SRICHAROEN_K@SU.AC.TH

อนิรุจ จ่ากลาง

นายช่างปฏิบัติการ

E-Mail: AKLANG_A@SU.AC.TH

ธนวรรณ ขาวบาง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

E-Mail:KAOWBANG_T@SU.AC.TH

เกษร แสนสุวรรณ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

E-Mail: SANSUWAN_K@SU.AC.TH

ดวงธิดา ขวัญเล็ก

พนักงานสถานที่

E-Mail:KWANLEK_D@SU.AC.TH

พิชัย ผลอุดม

พนักงานซ่อมเอกสาร

E-Mail: PONUDOM_P@SU.AC.TH

มาฆพร สอนจันทร์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

E-Mail: SONCHAN_M@SU.AC.TH

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นภัสรพี ประจำเมือง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

รักษาการแทนหัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
E-Mail:THOMMASIRIPONG_N@SU.AC.TH

กาญจนา กรรเจียกพงษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

E-Mail: KUNJEAKPONG_K@SU.AC.TH

เอกอนงค์ ดวงจักร์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

E-Mail:DUANGJAK_E@SU.AC.TH

พนิดา วรพลาวุฒิ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-Mail: WORRAPALAWUT_P@SU.AC.TH

สุนทร ญาติมาก

บรรณารักษ์ชำนาญการ

E-Mail:YATMAK_S@SU.AC.TH

นฤมล บุญญานิตย์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

E-Mail:BOONYANIT_N@SU.AC.TH

จริณญา ลิ่มมั่น

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

E-Mail:LIMMUN_J@SU.AC.TH

รุ่งทิวา ฝ่ายดี

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

E-Mail:FRIDEE_R@SU.AC.TH

อำนาจ เกตุสม

พนักงานซ่อมเอกสาร

E-Mail: KETSOM_A@SU.AC.TH

สมพร พันธุ์มา

พนักงานซ่อมเอกสาร

E-Mail:PANMA_S@SU.AC.TH

พิชิต ผลอุดม

พนักงานซ่อมเอกสาร

E-Mail:PONOUDOM_P@SU.AC.TH

อัญชิษฐา พินศิริ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-Mail: PHINSIRI_U@SU.AC.TH

อัญชิสา พิสิษฐ์บรรณกร

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-Mail:PISITBANNAKORN_A@SU.AC.TH

Loading

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!