Management & Personnel

ผู้บริหาร

Read More

สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

Read More

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

Read More

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Read More

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สุมาลี วาทีหวาน

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ลินดา อยู่สูง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อุไรวรรณ จงเจริญ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จักรกริช อมศิริ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นารีรัตน์ บำรุงผล

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ศิวพร ทรัพย์มา

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นิศากร ทรศัพท์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ธิดาภรณ์ สินสอน

พนักงานสถานที่

ศรีนวล มังสา

พนักงานสถานที่