รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)

ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.president.su.ac.th/personnel/
เลือกแบบฟอร์ม หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.