Management & Personnel

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม

รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

Read More

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

Read More

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Read More

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Read More