422375435_772035411628248_2831280361342701038_n

สมุดภาพ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

สมุดภาพ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 จวบจนปัจจุบันผ่านมากว่า 60 ปี ชุมชนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเพื่อให้ทุกชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพที่กรมพัฒนาชุมชนได้ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศมาตลอด 60 ปี

บรรณานุกรม

สมุดภาพ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน. (2566). กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน.

เลขหมู่: HN49.C6 ส47 2566

โดย : สมุดภาพ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน.

สำนักพิมพ์ : กรมการพัฒนาชุมชน.

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.