การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO 2017 และนำความรู้มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.