นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานจดหมายเหตุ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 333 การจัดการจดหมายเหตุ โดย ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ด้านงานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ ณ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจดหมายเหตุให้แก่นักศึกษา


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.