โครงการ SULIB จากปัจจุบันเพื่อวันข้างหน้า(เกษียณอย่างเกษม)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ SULIB จากปัจจุบันเพื่อวันข้างหน้า(เกษียณอย่างเกษม) ปี พ.ศ.2566
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00- 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนของบุคลากรทุกวิทยาเขต ร่วมกล่าวมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการฯ และผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ เล่าประสบการณ์การทำงาน แนวคิด คติประจำใจ ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน โดยในปี พ.ศ.2566 มีบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ จำนวน 6 ราย ดังนี้ (ภาพถ่าย)

  • เกษียณอายุราชการ 5 ราย
  1. จุฑามาศ ถึงนาค ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
  2. จันทร์ฉาย แสงทองศรี ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  3. สมปอง มิสสิตะ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
  4. พัชรี เวชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ
  5. นารีรัตน์ บำรุงผล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
  • ลาออกจากราชการ 1 ราย
  1. นิรัตน์ บุตรเคน ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.