ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง)

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วมีผู้สมัคร จำนวน 76 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังแนบ (เอกสารแนบ)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.