401575634_654459273535553_1564889863885964255_n

SU Smart Plus : SU Smart Library 🪪

SU Smart Plus : SU Smart Library 🪪 “พี่พร้อม” ขอแนะนำการใช้งานบัตรนักศึกษาออนไลน์ใน Application “SU Smart Plus” ว่าใช้ทำอะไรในหอสมุดฯ ได้บ้าง?✔️ ใช้เป็นบัตรผ่านในการเข้าใช้บริการหอสมุดฯ✔️ ยืนยันตัวตนในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ✔