Database

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกรับ : Ep.2

👩🏻‍💻ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกรับ : Ep.2 วันนี้พี่พร้อมมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ มาแนะนำต่อจากครั้งที่แล้วกันค่ะ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Elsevier โดยบอกรับไว้ 3 ฐานข้อมูล ดังนี้🟧 ฐานข้อมูล Knovel