CoverGaleforWebsite

พี่พร้อมขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

พี่พร้อม ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกรับ : Ep.1 วันนี้ "พี่พร้อม" ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ เพื่อให้รู้จักและเข้าใช้งานกันนะคะ สำหรับฐานข้อมูลแรกที่จ