สัมมนาบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2566

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนการนำค่านิยมของสำนักหอสมุดกลาง นำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
  • เพื่อระดมความคิดเห็นบุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการพัฒนาการให้บริการตามแนวคิด Omotenashi (จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น)
  • เพื่อสื่อสารให้บุคลากรรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในอย่างทั่วทั้งองค์กร
  • เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในของสำนักหอสมุดกลาง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถนำมาช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการแบบไร้ขอบเขต (Borderless Management) ของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุเป้าหมายต่อไปได้

(ภาพกิจกรรม)


📚 ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขต
✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้ 👇🏼
📲 Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806
📍หอสมุดวังท่าพระ
FB : หอสมุดวังท่าพระ
https://www.facebook.com/SUlibrary/
เว็บไซต์: www.thapra.lib.su.ac.th
โทร. 089-3059949
Instagram: suthapralibrary
https://instagram.com/suthapralibrary
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrmPNLIolgC_uqeidbi3A4g

📍หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Email: sus.ref2011@gmail.com
FB : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/suslibrary/
โทร. 081-3272881
Instagram : suslibrary
https://instagram.com/suslibrary
Twitter : suslibrary
เว็บไซต์: http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok: snc_lib

📍หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
https://www.facebook.com/libsup/
โทร. 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007
Instagram: LIBSUP1
Twitter: SUPLIB1
Youtube: https://youtube.com/user/supli6

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.