437939907_825175739647548_8965913757046599123_n

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กล่าวได้ว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญของไทยมาแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล โดยครอบคลุมเรื่องราววิถีชีวิตของประชาชนในห้วงเวลานั้น นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของไทย

บรรณานุกรม

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล. (2566). กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขหมู่: GT5010 .ร82 2566

โดย : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.