440316998_828901672608288_523496105834884985_n

จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม

จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม

พิธีโกนจุกเป็นพิธีดั้งเดิมของสยามที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับ “ขวัญ” และความเชื่อพราหมณ์-ฮินดูที่เข้ามาผสมผสานกันจนเกิดเป็นประเพณีที่จัดขึ้นประจำทุกปี นับว่าเป็นการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชา ซึ่งจะส่งผลให้จิตวิญญาณของผู้โกนจุกนั้นบริสุทธิ์ รวมถึงการโกนจุกยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น โดยสำหรับเด็กผู้หญิงพิธีกรรมโกนจุกคือการทดแทนการบวชเข้าศาสนา

บรรณานุกรม

สารสาส์นพลขันธ์ (ยี. อี. เยรินี) พระ. (2566). จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขหมู่: DS568 .ส64 2566

โดย : สารสาส์นพลขันธ์ (ยี. อี. เยรินี) พระ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.