“พี่พร้อม” ชวนน้องมาแยกขยะก่อนทิ้ง !!!

“พี่พร้อม” ชวนน้องมาแยกขยะก่อนทิ้ง

วันนี้ “พี่พร้อม” จะพาทุกคนไปรู้จักประเภท และการแยกขยะที่ถูกวิธีกันค่ะ ถังขยะที่เราเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแบ่งได้ออกเป็น 4 สี 4 ประเภท ได้แก่

🟦 สีน้ำเงิน ขยะทั่วไป (GENERAL WASTE)
🟩 สีเขียว ขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ (WET WASTE)
🟨 สีเหลือง ขยะรีไซเคิล (RECYCLE WASTE)
🟥 สีแดง ขยะอันตราย (HAZARDOUS WASTE)

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าขยะประเภทไหน ควรทิ้งลงถังขยะสีอะไร?

🟦 ถังสีน้ำเงิน (ถังขยะทั่วไป): สำหรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เองตามธรรมชาติ และไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติกและภาชนะปนเปื้อนอาหาร ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พลาสติกห่อลูกอม

🟩 ถังสีเขียว (ถังขยะย่อยสลาย ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์): สำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้น เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ ขยะเปียกที่เน่าเสียได้ง่าย เศษใบไม้แห้ง

🟨 ถังสีเหลือง (ถังขยะรีไซเคิล): สำหรับขยะที่นำกลับมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ได้อีกครั้ง แม้จะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกที่ไม่ปนเปื้อน ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ

🟥 ถังสีแดง (ถังขยะอันตราย): สำหรับขยะอันตรายที่มีการปนเปื้อนสารเคมี มีอันตรายต่อร่างกาย และสิ่งแวดล้อม ควรได้รับการจัดการที่ถูกวิธี เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระป๋องสเปรย์

 

แล้วเราจะได้อะไรจากการคัดแยกขยะ?

1. ลดปริมาณขยะ เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle)

2. เพิ่มมูลค่าให้กับขยะที่สามารถนำไปต่อยอดได้

3. รักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการแยกขยะ ก็จะนำขยะแต่ละประเภทไปกำจัดได้ถูกวิธี ลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ หากใครต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการขยะ “พี่พร้อม” ขอแนะนำหนังสือ “คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า” (HD9975 ก44 2557) และ “ขยะคือทอง : คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน หนังสือที่ทุกบ้านจำเป็นต้องมี” (HD9975 ส432 2555) เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการกำจัดขยะมากขึ้นค่ะ

#SULIB

#SUSLIB

#SUGREENLIBRARY

#บริการหอสมุดByพี่พร้อม

#หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

**สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายที่ 13 แก้ปัญหาโลกร้อน ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Take urgent action to combat climate change and its impactsa)

เป้าหมายที่ 17 ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.