การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย” วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดย ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย” และเยี่ยมชมจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจดหมายเหตุให้แก่นักศึกษา ณ ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
FB : https://www.facebook.com/SilpakornUniversity.Archives

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.