การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ” วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดย ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ” และ นายชัญญา ปัดสี นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานนโยบายและนวัตกรรม สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จดหมายเหตุในยุคดิจิทัล” ณ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจดหมายเหตุให้แก่นักศึกษา

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
FB : https://www.facebook.com/SilpakornUniversity.Archives

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.