พระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก

พระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก : Modernization เข้าโลกตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

พระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก : Modernization เข้าโลกตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

หนังสือพระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก เล่มนี้เรียบเรียงเพิ่มเติมจากงานเสวนา “พระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก : Modernization เข้าโลกตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและมุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยหลายเรื่องมีความสำคัญและยังส่งผลตต่อการพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

บรรณานุกรม

ประณีตศิลป์สยาม ณ หมู่พระวิมาน พระราชวังบวรสถานมงคล. (2565). กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

เลขหมู่ : DS582.4 พ46 2566

โดย : สาระ มีผลกิจ, ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ ; อมรวิชช์ นาครทรรพ, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิมพ์ปี : 2565

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.