นิทรรศการ 100 ปี ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

นิทรรศการ 100 ปี ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

 

หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการ “ 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566  ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยรวบรวมพระประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เผยแพร่ ผ่านการจัดแสดง นิทรรศการ, ภาพถ่าย,วิดีทัศน์ และฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับฐานข้อมูลออนไลน์ คลังข้อมูลศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้รวบรวม บทพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นตำราทางวิชาการ พระนิพนธ์นำชม พระนิพนธ์แปลเรียบเรียง พระนิพนธ์ที่ทรงชำระใหม่ เอกสารต้นฉบับลายมือ ฯลฯ ที่ทรงใช้ในการศึกษาด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เอกสารข้างต้นนี้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยไร้ข้อจำกัด เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

เข้าชมคลังข้อมูลศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล : http://subhadradis.su.ac.th

 

**สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
เป้าหมายย่อย 11.4 เสริมความพยายามในการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.