ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง นั้น คณะกรรมการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย และตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย โดยเรียงตามลำดับเลขที่สอบ ดังนี้ (เอกสารแนบ)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.