การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย

การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย

“คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น” (หน้า 35)

 

เนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัย ให้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญนำเสนอมุมมองใหม่ หลักเกณฑ์ หลักการ ทฤษฏีและการปฎิบัติและได้นำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า

บรรณานุกรม

ชุติมา สัจจานันท์. (2566). การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขหมู่ : H62 ช73

โดย : ชุติมา สัจจานันท์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.