โครงการอบรมการจัดการความเครียดและการสร้างความสุขให้ตนเอง

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมการจัดการความเครียดและการสร้างความสุขให้ตนเอง จากการสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (Training Need) ของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผลสำรวจบุคลากรมีความต้องการมากที่สุดในหัวข้อเรื่อง การจัดการความเครียดและการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนเอง สำนักหอสมุดกลาง ห่วงใยต่อสุขภาพใจของบุคลากรที่อาจจะกำลังประสบปัญหากับภาวะความเครียดในเรื่อง ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตได้ จึงให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นที่จะจัดโครงการเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ถึงวิธีการจัดการกับความเครียด การเบาเทาความเครียดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม และการสร้างความรู้สึกดีให้กับตนเอง กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการความเครียดและการสร้างความสุขให้ตนเอง วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดโครงการ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.