จำนวนทรัพยากรของห้องสมุด

หนังสือทั้งหมด

0

เล่ม

วารสาร

0

ชื่อ

หนังสือพิมพ์

0

ชื่อ

สื่อโสตทัศน์ (ไม่จำแนกภาษา)

0

รายการ

แผ่นโฆษณา

0

รายการ

ของที่ระลึก (ไม่จำแนกภาษา)

0

รายการ

จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ปัจจุบัน

0

ฐาน

eBooks

0

ชื่อ

คลังปัญญามหาวิทยาลัย

0

ฐาน

No Data Found

No Data Found

0

เล่ม

จำแนกรายหมวด

No Data Found

SULIB Local Call Number

No Data Found

0

เล่ม

จำแนกรายหมวด

No Data Found

Architecture Library Local Call Number

No Data Found

0

เล่ม

จำแนกรายหมวด

No Data Found

จำนวนรายการที่ลงด้วย Dublin Core

No Data Found

จำนวนรายการที่ลงด้วย ISAD(G)

No Data Found

Loading

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 2]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!