คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า สำนักหอสมุดกลาง) ให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ lib.su.ac.th ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น   สำนักหอสมุดกลางขอแจ้งคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
  2. ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ 
  3. ตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง สำนักหอสมุดกลางเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน 1. Cookie Data
2. Access Log (IP Address สารสนเทศที่เข้าถึง ข้อมูลเว็บเบราเซอร์ที่ใช้งาน)
3. Error Log (IP Address ข้อความแสดงข้อผิดพลาด)
เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 1. นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน/คณะวิชา อีเมล)
2. บุคลากรมหาวิทยาลัย (รหัสบุคลากร ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน/คณะวิชา อีเมล)

สำนักหอสมุดกลางมีจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมดังรายการต่อไปนี้

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
เพื่อการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ อีเมล รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร
เพื่อการขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 1. นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน/คณะวิชา อีเมล)
2. บุคลากรมหาวิทยาลัย (รหัสบุคลากร ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน/คณะวิชา อีเมล)
เพื่อการประมวลผลทางสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และฐานข้อมูลต่าง ๆ หน่วยงาน/คณะวิชา ประเภทผู้ใช้บริการ
เพื่อตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. Access Log
2. Error Log

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลล ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ใช้ อ้างอิง
Cookie Data สิ้นสุด Session ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานความยินยอม (Consent)
Access Log และ Error Log ไม่เกิน 2 ปี มาตรา 26 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ข้อมูลผู้ใช้บริการ 1. นักศึกษา/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดสถานะ)
2. บุคลากรมหาวิทยาลัย(เมื่อสิ้นสุดสถานะ)
ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานความยินยอม (Consent) และฐานสัญญา (Contract)

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวสำนักหอสมุดกลางจะทำการ:

  • ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
  • ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

สำนักหอสมุดกลางดำเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ฐานข้อมูลต่าง ๆ OpenAthens ซึ่งเป็นระบบลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น อาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน การประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานระบบ โดยสำนักหอสมุดกลางได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักหอสมุดกลางมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ สำนักหอสมุดกลางได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักหอสมุดกลางได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักหอสมุดกลางได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ สำนักหอสมุดกลางอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี สำนักหอสมุดกลางแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง โดยในการใช้บริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-255-806 โทรสาร 034-270-607
Facebook: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร