นโยบายการใช้คุกกี้

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า สำนักหอสมุดกลาง) ให้บริการเว็บไซต์ lib.su.ac.th ซึ่งมีการเรียกใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อประมวลผลสถิติการเข้าใช้งานสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จากเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org

ข้อตกลงการใช้บริการ

ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมีการใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการส่วนต่าง ๆ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย หากปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการที่เป็นสาระสำคัญของสำนักหอสมุดกลางได้ เว็บไซต์ใช้คุกกี้สำหรับประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ทำให้สำนักหอสมุดกลางทราบถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานแบบไม่สามารถระบุตัวตนที่จำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ทำให้ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากสำนักหอสมุดกลางไม่สามารถประมวลผลสถิติเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการได้

การปฏิเสธการใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ตามความประสงค์ โดยสามารถตั้งค่าได้จากเว็บบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางหรืออาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นปกติ

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ของเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและความรับผิดชอบของสำนักหอสมุดกลาง ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์นั้น ๆ

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ โดยสำนักหอสมุดกลาง จะแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงผ่านเว็บไซต์นี้ ดังนั้น แนะนำว่าควรตรวจสอบประกาศเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและข้อตกลงการใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง

การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สอบถาม หรือ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-255-806 โทรสาร 034-270-607
Facebook: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

Cookie Policy

The Central Library, Silpakorn University (hereinafter referred to as the Central Library) provides the website lib.su.ac.th, which utilises cookies to store information about users’ website access. The objective is to support the website system and to process access statistics for better website development. You can learn more about cookies from the website www.allaboutcookies.org

Terms of Service

You acknowledge that the Central Library website uses requisite cookies to provide the website’s services in order for you to securely access various services and information. Should this be disabled, you are unable to use the essential services of the Central Library. The website uses cookies for statistical processing and analysing website usage, allowing the Central Library to acknowledge the user interactions. Using cookie in the website helps understand the anonymous user behaviour necessary to analyse the information to improve the website. If you disable this type of cookie, it may be inconvenient for you to use the website, as the Central Library will be unable to process statistics to evaluate the quality of service.

Abstain From the Use of Cookies

You have the option to decline the use of cookie, which can be configured in your web browser. Please note that disabling cookies may affect the ease of using the services of the Central Library website or may prevent normal use of the service.

Linking Information to Another Websites

The Central Library website may contain links to other websites that may have cookies that are not under the control and responsibility of the Central Library. It is advisable for you to thoroughly review and understand the cookie policy of those websites.

Changes of Notice

This notice is subject to change in accordance with the context and situation. The Central Library will notify the updated announcement through this website; hence, it is highly advisable for you to review the notice in order to understand the revised terms and conditions of the service.

Contact the Personal Data Protection Officer

For inquiries or suggestions about the cookie policy, contact us at
The Central Library Silpakorn University
6 Rachamankha Nai Road, Phra Pathom Chedi Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom 73000
Phone number: 034-255-806 Fax: 034-270-607
Facebook: SU Central Library

Loading

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!