โครงการบริการวิชาการ เทศกาลศิลปากรสร้างสรรค์ : CreativeMatters Fest 2024

principle and reason

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยศิลปากรสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 โดยตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ที่เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบที่วังท่าพระ นับแต่นั้นมหาวิทยาลัยได้พัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรคือผู้นำในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้และบูรณาการศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันและผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม รู้คุณค่าของผลงานศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ได้จัดกิจกรรมด้วยแนวคิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากหอสมุดวังท่าพระเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พื้นที่ให้แสดงออก และพื้นที่พบปะผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะและการออกแบบแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาโดยเสมอ อาทิ CreativeMatters & Art Book Fair 2023 เปิดวังมหกรรมหนังสือสื่อสร้างสรรค์ ที่งานจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2566 โดยทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

          ดังนั้นฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง จึงจัดทำโครงการบริการวิชาการ CreativeMatters Fest 2024 เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้แก่นักศึกษา ผู้ใช้บริการทั้งภายในและสังคมภายนอก โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อต่อยอด ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ศิลปะและการออกแบบเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม พร้อมด้วยการพัฒนาองค์กรและพื้นที่เรียนรู้สู่ความยั่งยืน (Sustainable Library)

Objectvie

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผู้มีประสบการณ์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและประชาชนผู้สนใจ

2. สนับสนุนให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้แก่ผู้ใช้ภายในและสังคมภายนอก

4. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่และรวบรวมกิจกรรมองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบโดยเปิดกว้างแก่ศิลปิน นักออกแบบรุ่นใหม่จากทุกสถาบันแบบไม่แบ่งแยก (Creative Hub)

strategic response

ตอบสนองยุทธศาสตร์

Project Responsible

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

location

สถานที่ดำเนินงาน

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

project success indicator

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ผลผลิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จำนวนกิจกรรม
กิจกรรม
4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย
4.86

project performance

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

          โครงการบริการวิชาการ เทศกาลศิลปากรสร้างสรรค์ : CreativeMatters Fest จัดขึ้นในวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน เข้าร่วมกิจกรรม 4 กิจกรรม มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86 กิจกรรม มีดังนี้ คือ

กิจกรรมบรรยายและอบรม Art & Design  ดังนี้ คือ

1. การบรรยายและอบรม เรื่อง Soft power of flower From flower to powder จากดอกไม้สู่ผงพิกเม้นต์สีดอกไม้ by sandsuwanya มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ onsite จำนวน 10 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และศิษย์เก่า เพศหญิง จำนวน 8 คน เพศชาย จำนวน 2 คน อยู่ในช่วงอายุ 22 – 59 ปี จำนวน 9 คน ช่วงอายุ 13 – 21 ปี จำนวน 1 คน ทราบข้อมูลกิจกรรมบรรยายและอบรม Art & Design จาก Social Media ของหอสมุดวังท่าพระ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำสีจากธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.90) วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.90) การจัดสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.70) โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.70) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ / อาหารสมอง รองลงมาคือ คาดหวังว่าจะสร้างรายได้ในวันหนึ่ง และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้

          สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมงานคือส่วนใด พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ ต่อยอดงานที่ทำได้ (1 คน) ได้ต่อยอดสิ่งที่ชอบและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (1 คน) ความรู้ของที่ทำสีนำจากดอกไม้และใบไม้ (1 คน) นำไปสอนให้เด็ก ๆ และลูกสาว (1 คน)สีจากธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเราน่านำมาต่อยอดให้ได้เฉดสีเยอะขึ้น (1 คน) ทำสีเล่น ทดลองสีจากธรรมชาติ (1 คน)ประทับใจวิทยากรและการนำเสนอ Workshop (1 คน) สามารถผลิตสีใช้ได้เอง (1 คน)

         (หากมี) ช่วยบอกเราอีกนิดว่าคุณคาดหวังสิ่งใดในการจัดงานครั้งต่อไป พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกสิ่งที่คาดหวังในการจัดงานครั้งต่อไป 1 คน คือ ชั่วโมงพักใจ, Therapy session, ปั้นดิน เป็นต้น

2. การบรรยายและอบรม เรื่อง Terrazzo Workshop by humeme studio มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ onsite จำนวน 12 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน เพศหญิง จำนวน 11 คน เพศชาย จำนวน 1 คน อยู่ในช่วงอายุ 22 – 59 ปี จำนวน 12 คน ทราบข้อมูลกิจกรรมบรรยายและอบรม Art & Design จาก Social Media ของหอสมุดวังท่าพระ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพื่อน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการการทำหินขัดจากปูนซีเมนต์ (ค่าเฉลี่ย 4.92) วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.83) การจัดสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.83) โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.83) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ / อาหารสมอง รองลงมาคือ คาดหวังว่าจะสร้างรายได้ในวันหนึ่ง และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้

         สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมงานคือส่วนใด พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ เป็นงานศิลปะแบบตะวันตกที่สามารถไปทำเป็นงานอดิเรกได้ (1 คน) การได้ทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำ (1 คน) สามารถนำไอเดียไปทำที่หน่วยงานของตนเอง (1 คน) สิ่งของที่ได้จากการทำ Workshop สามารถใช้งานในชีวิตประวันได้ (1 คน) และการฝึกทำงานศิลปะ (1 คน)

         (หากมี) ช่วยบอกเราอีกนิดว่าคุณคาดหวังสิ่งใดในการจัดงานครั้งต่อไป พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกสิ่งที่คาดหวังในการจัดงานครั้งต่อไป 3 คน คือ Workshop เครื่องประดับ Ex.สร้อยคอ สร้อยข้อมือ (1 คน) ทำ art toy หรือ pop art (1 คน) และหุ่นมือสำหรับเด็ก (1 คน)

3. การบรรยายและอบรม เรื่อง การซ่อมหนังสือเบื้องต้น โดย คุณกาญจนา นาคแดง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ onsite จำนวน 10 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ต่างสถาบัน และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพศหญิง จำนวน 7 คน เพศชาย จำนวน 3 คน ช่วงอายุ 22 – 59 ปี จำนวน 10 คน ทราบข้อมูลกิจกรรมบรรยายและอบรม Art & Design จาก Social Media ของหอสมุดวังท่าพระ เพื่อน และป้ายประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการซ่อมหนังสือเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.70) วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.70) การจัดสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.70) โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.80) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ / อาหารสมอง รองลงมาคือ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและได้คาดหวังว่าจะสร้างรายได้ในวันหนึ่ง

          สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมงานคือส่วนใด พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ ประสบการณ์ใหม่ๆ (1 คน) การซ่อมหนังสือและอยากทดลองซ่อมหนังสือที่ขาด (1 คน) การซ่อมหนังสือ+การเย็บหนังสือ (1 คน) การเย็บเล่ม/ซ่อม (1 คน) สามารถนำไปซ่อมหนังสือด้วยตนเองได้ (1 คน) เป็นความรู้ประดับตัว สามารถซ่อมหนังสือได้ด้วยตนเอง (1 คน) 

         (หากมี) ช่วยบอกเราอีกนิดว่าคุณคาดหวังสิ่งใดในการจัดงานครั้งต่อไป พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกสิ่งที่คาดหวังในการจัดงานครั้งต่อไป 1 คน คือ กิจกรรมที่เพิ่มทักษะความรู้สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. การบรรยายและอบรม เรื่อง ดริปกาแฟ by Mother Roaster มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ onsite จำนวน 10 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ต่างสถาบัน และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพศหญิง จำนวน 7 คน เพศชาย จำนวน 3 คน ช่วงอายุ 22 – 59 ปี จำนวน 7 คน ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน ช่วงอายุ 13 – 21 ปี จำนวน 1 คน ทราบข้อมูลกิจกรรมบรรยายและอบรม Art & Design จาก Social Media ของหอสมุดวังท่าพระ และเพื่อน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการการกาแฟดริป (ค่าเฉลี่ย 5.00) วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 5.00) การจัดสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.80) โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.90) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ / อาหารสมอง รองลงมาคือ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และได้คาดหวังว่าจะสร้างรายได้ในวันหนึ่ง

        สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมงานคือส่วนใด พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างอาชีพได้ ชงกาแฟได้แบบมีคุณภาพ (1 คน) เป็นแรงบันดาลใจให้หาความรู้เพิ่มเติมต่อไ วิทยากรดีคุยสนุกมีความรู้หลากหลายสอนได้ไม่น่าเบื่อ (1 คน)ได้ลองชิมของผู้ร่วม Workshop หลายคนจึงเห็นถึงความแตกต่างของกาแฟที่ชงจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์เดียวกัน (1 คน) สร้างแรงบันดาลใจ (1 คน) นำเทคนิคที่ได้จากการเรียน Workshop กาแฟไปลองชง French press ที่บ้าน (1 คน) ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน (1 คน) ประสบการณ์ใหม่ๆ (1 คน) ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ อุปกรณ์การทำกาแฟ ฯลฯ (1 คน) และเข้าใจการทำกาแฟที่ถูกต้อง (1 คน)

         (หากมี) ช่วยบอกเราอีกนิดว่าคุณคาดหวังสิ่งใดในการจัดงานครั้งต่อไป พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกสิ่งที่คาดหวังในการจัดงานครั้งต่อไป 1 คน คือ ขอให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

photo

ภาพกิจกรรม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Shopping Basket
   หอสมุดวังท่าพระ
   หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
   หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง