โครงการ Talk of The Cloud : The Little Prince Planet

principle and reason

หลักการและเหตุผล

          “เจ้าชายน้อย” (The Little Prince) เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ อองตวน เดอ แซ็งเต็กซูเปรี นักเขียนชาวฝรั่งเศส ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ.2486) และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 560 ภาษาทั่วโลก จนได้ชื่อว่าเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการแปลมากที่สุดในโลก อีกทั้งเป็นงานเขียนที่สอดแทรกปรัชญาชีวิตที่ให้แง่คิดและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านทั่วโลก

          ตลอดระยะเวลา 80 ปี ได้สร้างปรากฏการณ์ต่อจิตใจนักอ่านทั่วโลกอย่างมหัศจรรย์ในการค้นหาคำตอบ การตั้งคำถามเรื่องความหมายของคุณค่าของชีวิตอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เป็นสัจจะอย่างไม่มีสถานที่และกาลเวลา และในขณะเดียวกันความเป็นไปของสังคมโลกที่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในทุก ๆ ด้าน ความเจริญที่เรียกว่าการพัฒนาโลกทางวัตถุก้าวหน้า ทันสมัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่การอ่านวรรณกรรมเล่มนี้ของบางคนได้สร้างความตระหนักและค้นพบคำตอบจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มอิ่ม

          ในวาระครบรอบ 80 ปี วรรณกรรมเจ้าชายน้อย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวรรณกรมเจ้าชายน้อย ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่น เดอะ คลาวด์ นิตยสารออนไลน์ (The Cloud) มูลนิธิฌอง- มาร์ก พร๊อพสต์เพื่อเจ้าชายน้อย (Fondation Jean-Marc Probst pour le Petit Prince) และมูลนิธิอองตวน เดอ แซ็งเต็กซูเปรี เพื่อเยาวชน (Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse) จัดงานพิเศษเพื่อสื่อสารเรื่องราวความมหัศจรรย์ของ ‘เจ้าชายน้อย’ ผ่านกิจกรรมมากมายในโครงการ Talk of The Cloud : The Little Prince Planet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2567 โดยมีแนวคิดนำวรรณกรรมมาสร้างสรรค์ร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรด้านภาษาและวรรณกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านภาษาต่าง ๆ จากวรรณกรรมเรื่องนี้ รวมถึงการสร้างความผูกพันและความร่วมมือกันระหว่างชุมชนภายนอกและหอสมุดฯ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมครั้งนี้

Objectvie

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจผ่านการเสวนา

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมด้านภาษาผ่านนิทรรศการและกิจกรรม

strategic response

ตอบสนองยุทธศาสตร์

Project Responsible

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

location

สถานที่ดำเนินงาน

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

project success indicator

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ผลผลิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
1069
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย
4.69
- ประโยชน์ที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ย
4.55

project performance

ผลการดำเนินงาน

          โครงการ Talk of The Cloud : The Little Prince Planet เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,069 คน เข้าร่วมกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมนิทรรศการ “Finding The Little Prince หนังสือสะสมเจ้าชายน้อยจากทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 2) กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ความลับและความรักในเรื่องเจ้าชายน้อย  Talk of The Cloud : The Little Prince Planet” ในวันที่ 27 มกราคม 2567 3) กิจกรรม Reading with The Little Prince ชวนอ่านหนังสือเจ้าชายน้อยหลายภาษา” ในวันที่ 27 มกราคม 2567 4) กิจกรรมการแสดงดนตรีเพลงฝรั่งเศส ” ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55) จากการแจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 464 ชุด ผลการประเมินกิจกรรม นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56 รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ ต่างสถาบัน จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 ศิษย์เก่า จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 นักศึกษาปริญญาตรี มศก. จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37 สายสนับสนุน มศก. จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มศก. จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.65 และอาจารย์ มศก. จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

สถานภาพ
จำนวน (N=464)
ร้อยละ
บุคคลทั่วไป
281
60.56
นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ ต่างสถาบัน
102
21.98
ศิษย์เก่า
61
13.15
นักศึกษาปริญญาตรี มศก.
11
2.37
สายสนับสนุน มศก.
5
1.08
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มศก.
3
0.65
อาจารย์ มศก.
1
0.22

อายุ  พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 22 – 59 ปี จำนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 80.60 รองลงมาช่วงอายุ 13 – 21 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.31 และช่วงอายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้  

ช่วงอายุ
จำนวน (N=464)
ร้อยละ
ช่วงอายุ 22 - 59 ปี
374
80.60
ช่วงอายุ 13 - 21 ปี
69
14.87
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป
20
4.31
ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี
1
0.22

ช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจาก Facebook ของหอสมุดวังท่าพระ คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 22.45 จากช่องทางอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 20.41 จากอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 12.24 และจากป้ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 5.10 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

ช่องทางการรับข่าวสาร
จำนวน
ร้อยละ
เพื่อน
174
33.08
อื่น ๆ
167
31.75
Facebook ของหอสมุดวังท่าพระ
97
18.44
ป้ายประชาสัมพันธ์
66
12.55
อาจารย์
22
4.18

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อโครงการ Talk of The Cloud : The Little Prince Planet พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ คือ โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 การแสดงดนตรีเพลงฝรั่งเศส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 กิจกรรมอ่านเจ้าชายน้อย 20 ภาษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 นิทรรศการหนังสือเจ้าชายน้อยและของสะสมจากทั่วโลก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เสวนาเรื่อง “ความลับและความรักในเรื่อง เจ้าชายน้อย” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และกิจกรรมตลาดนัดสินค้าและอาหารเกี่ยวกับเจ้าชายน้อย และร้านขายหนังสือเจ้าชายน้อยเวอร์ชันต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15

รายการประเมิน
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
S.D.
แปลความ
1. นิทรรศการหนังสือเจ้าชายน้อยและของสะสมจากทั่วโลก
464
4.58
0.55
มากที่สุด
2. เสวนาเรื่อง “ความลับและความรักในเรื่อง เจ้าชายน้อย”
100
4.22
0.72
มาก
3. กิจกรรมอ่านเจ้าชายน้อย 20 ภาษา
100
4.59
0.61
มากที่สุด
4. การแสดงดนตรีเพลงฝรั่งเศส
98
4.63
0.52
มากที่สุด
5. กิจกรรมตลาดนัดสินค้าและอาหารเกี่ยวกับเจ้าชายน้อย และร้านขายหนังสือเจ้าชายน้อยเวอร์ชันต่าง ๆ
100
4.15
0.77
มาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
464
4.43
0.64
มาก
7. โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย
464
4.69
0.49
มากที่สุด
8. ความพึงพอใจในภาพรวม
464
4.55
0.53
มากที่สุด

             สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมงานคือส่วนใด

             ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ/ประทับใจ และสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 167 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ การนำเสนอนิทรรศการที่มีการจัดรูปแบบได้เหมาะสมน่ารัก เข้ากับเนื้อหาของหัวข้อและสถานที่ (1 คน) ผลงานของศิลปิน (1 คน) Inspiring books and photos frame (1 คน) การนำเรื่องเจ้าชายน้อยหลายๆภาษามารวมกันไว้ในทีเดียว น่าสนใจมาก การสะสมหนังสือ (1 คน) อยากลองอ่านเจ้าชายน้อยสำนวนแปลอื่น ๆ (1 คน) Description under artwork can inspire me about life (1 คน) การต่อยอดผลงานเชิงสร้างสรรค์จาก Masterpiece ใน แบบ Diverse vision (1 คน) หนังสือและการจัดแสดงที่รวบรวมได้หลากหลาย จำนวนมาก สร้างความประทับใจ (1 คน) ศิลปะและจินตนาการ (1 คน)การมีความชื่นชอบและpassion ทำให้มีความตั้งใจในการเก็บสะสมหนังสือที่มีมูลค่าทางจิตใจสูงมาก (1 คน) อยากลองสะสมหนังสือเจ้าชายน้อยภาษาอื่น ๆ บ้าง (1 คน) สนใจความหลากหลายทางภาษา และความหลากหายทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น (1 คน) จะหาเวลาไปฟังดนตรีคลาสสิกแบบ live เพิ่มอีก (1 คน) สนใจในภาษามากขึ้น เนื่องจากความหลากหลายของภาษาที่แปลจากหนังสือเจ้าชายน้อย (1 คน) สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา (1 คน) การเปรียบเทียบสำนวนต่าง ๆของเจ้าชายน้อย (1 คน) อยากให้เกิดกิจกรรมที่วังท่าพระอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ (1 คน) อยากให้วังท่าพระเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ (1 คน) ของสะสมของนิทรรศการ, การบอกเล่า+การแชร์ให้เพื่อน (1 คน) กิจกรรมของสะสมจากทั่วโลก เพราะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มสะสม (1 คน) ของสะสมจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจให้อยากสะสมของ (1 คน) การเปิดห้องสมุดให้บุคคลภายนอกใช้พื้นที่และการเป็นแรงบันดาลใจ (1 คน) ทำงานแบบผู้ใหญ่ด้วยจิตใจที่อ่อนเยาว์อย่างเจ้าชายน้อย (1 คน) เจ้าชายน้อยในภาษาต่าง ๆที่ทำให้สนใจในการเรียนรู้ภาษามากยิ่งขึ้น (1 คน) อยากกลับไปอ่านเจ้าชายน้อยอีกรอบ (1 คน) อิ่มใจ อยากวาดงานใหม่ (1 คน) กลับไปอ่านเจ้าชายน้อยต่อให้จบเล่ม (1 คน) ทำให้คิดถึงวัยเด็ก (1 คน) งานศิลปะที่แตกต่างในแต่ละรอบการพิมพ์และงานพิมพ์ของแต่ละประเทศ (1 คน) อยากสะสมคอลเลคชันอื่น ๆของเจ้าชายน้อย (1 คน) การออกแบบปกหนังสือจากหลายประเทศแต่เป็นเรื่องเดียวกัน (1 คน) แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเจ้าชายน้อย (1 คน) ประทับใจการรวบรวมหนังสือและของตกแต่งที่หายาก ทำให้ได้เห็นหนังสือเจ้าชายน้อยเล่มเก่าๆ (1 คน) อยากให้มีกิจกรรม Event แบบนี้ ที่หมุนเวียนรูปแบบไปเรื่อย ๆ เผื่อให้คนที่เคยมาแล้วได้กลับมาอีกบ่อย ๆ (1 คน) ภาพวาดของเจ้าชายน้อยและภาพจากหน้าปกหนังสือในภาษาต่าง ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ (1 คน) บางที่เรารีบเติบโตมากเกินไป จนลืมวัยเด็ก จนทำให้ความสุขและสีสันของชีวิตมันหายไป แต่เราสามารถสร้างวัยเด็กในชีวิตได้ในทุก ๆวัน เพื่อให้เรากลับมาสดใสได้หลายๆ ครั้ง (1 คน) ประทับใจภาพ, หนังสือที่รวบรวมไว้มากมาย แต่เสียดายไม่ได้เข้าร่วมฟังกิจกรรมในวันแรกซึ่งน่าสนใจมาก แต่ทราบที่หลัง (1 คน) สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ ทำให้อยากกลับไปอ่านหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยอีกครั้ง เพื่อทบทวนว่า สิ่งที่เราจะได้รับจากการอ่านเรื่องเจ้าชายน้อย ในช่วงวัยที่แตกต่างจะให้ข้อคิดที่แตกต่างออกไปหรือไม่ อย่างไร (1 คน) ประทับใจในส่วนของหนังสือจากทั่วโลกและรูปปั้นเจ้าชายน้อย (1 คน) สิ่งที่ดีไม่มีกาลเวลา มีความเป็นอมตะ ส่งเสริมให้เราพยายามทำงานให้ดีที่สุด (1 คน) การจัดวางองค์ประกอบ รูปปั้น ภาพวาด (1 คน) ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ (1 คน) แรงบันดาลใจในการทำศิลปนิพนธ์ได้อย่างดี (1 คน) ความสุข ความทรงจำดี ๆ ที่เห็นผลงานที่ชื่นชอบจากทั่วโลก (1 คน) การส่งผ่านที่เข้าถึงผู้คนทุกชาติทุกภาษา, ความหลากหลายของการสื่อสาร, การมีส่วนร่วมของศิลปินท้องถิ่น (1 คน) ชอบที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่มาทำผลงานที่ตีความจากเจ้าชายน้อยในแบบของตัวเอง อยากให้มีงานที่เป็นลักษณะการต่อยอด สร้างคำถามใหม่ๆให้คนได้ลองคิดแบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ (1 คน) ความ Creative ของการออกแบบสิ่งพิมพ์และความแพร่หลายของบทประพันธ์ (1 คน) การนึกถึงความรู้สึกที่เคยได้อ่านเจ้าชายน้อยตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ 20 ปีก่อน จนถึงปัจจุบันแง่คิดที่ได้เปลี่ยนแปลงตามวัย แม้เราอ่านหนังสือเรื่องเดิมก็ตาม, คิดได้ว่าเราอย่าละทิ้งความสดใสและความฝันในวัยเด็ก (1 คน) ดีใจที่ทาง talk of the cloud จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น บรรยากาศภายในงานอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยรวมประทับใจมากค่ะ (1 คน) การได้อ่านแนวคิดการทำรูปภาพแต่ละรูป ส่วนตัวยังตีความไม่ละเอียดการได้อ่านสิ่งที่ถูกตีความมาแล้วยิ่งเข้าใจเจ้าชายน้อยมากขึ้น (1 คน) ทำให้เห็นว่าการแปลเป็นสิ่งที่ช่วยส่งผ่านวรรณกรรมเอกของโลกได้ (1 คน) ต้นฉบับของนักเขียนและความหลากหลายของชิ้นงาน (1 คน) นิทรรศการมีความน่าสนใจ หาชมได้ยาก ควรนำมาแสดงอีก (1 คน) ด้วยความที่ไม่เคยอ่านมาก่อน มาดูงานจึงเข้าใจแบบคร่าวๆถึงความแตกต่างและเหลือมล้ำในสังคมและอาจจะนำแนวคิดไปปรับใช้ลดอคติและอัตตะในการใช้ชีวิตในการสื่อสารกับคนในสังคมได้บ้าง สำคัญที่สุดคือความคิดต่อคนรอบข้างและสังคม (1 คน) ชอบเจ้าชายน้อยเลยมาชม และมีแรงบันดาลใจจะสะสมเจ้าชายน้อยภาษาอื่น ๆ (1 คน) ทุกส่วนของงานนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ (1 คน) le petit prince très mignonne et inspiré pour étudier le français (เจ้าชายน้อยน่ารักและเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส) (1 คน) หนังสือเจ้าชายน้อยจากหลากหลายภาษาทำให้เห็นว่าหนังสือพาเราไปได้ไกลแค่ไหน (1 คน) ทำให้กลับมาเข้าหอสมุด และหยิบหนังสือมากขึ้น (1 คน) ของสะสมและหนังสือเจ้าชายน้อยจากทั่วโลกทำให้เห็นถึงความนิยมของเจ้าชายน้อย (งานวรรณกรรม) ที่มีต่องานด้านต่าง ๆ (1 คน) ได้ความรู้สึกที่ดีจากเพื่อนที่มาชมงาน ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรก (1 คน) การเป็นที่ยอมรับของวรรณกรรมเรื่องนี้ในระดับสากลของทั่วทั้งโลก ด้วยเนื้อหาอันลุ่มลึกแปรเปลี่ยนไปตามวัยวุฒิและประสบการณ์ของผู้อ่าน+การถวิลหาต่อวัยเด็กในตัวผู้ใหญ่และการโอบรับต่อความรู้สึกเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่ (1 คน) ของสะสมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายน้อย เพราะมองเห็นสิ่งต่าง ๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา (1 คน) ชอบหนังสือเจ้าชายน้อยดีใจที่ได้เห็นหนังสือจากหลายๆประเทศ (1 คน) ศิลปะและหนังสือคือสื่อกลางในการเชื่อมผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก (1 คน) เป็นครั้งแรกที่มางานนิทรรศการแบบนี้ รู้สึกชอบบรรยากาศที่ดีและสงบ มีระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย มีแอร์ทำให้เดินดูได้อย่างเพลิดเพลิน (1 คน) จากตอนแรกเจ้าชายน้อยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสนใจและยังไม่อยากอ่าน แต่พอได้มาดูอยากกลับไปอ่านหนังสือเจ้าชายน้อย (1 คน) การได้เห็นหนังสือภาษาต่าง ๆจากทั่วโลก กระตุ้นให้อยากกลับไปอ่านอีกครั้ง(อ่านหนังสือเจ้าชายน้อยครั้งที่เท่าไรก็ไม่รู้) (1 คน) การจัดภายในห้องสมุด/นิทรรศการเจ้าชายน้อยจัดได้น่าเดิน น่ามอง สบายตา บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ (1 คน) ภาพวาดทุกภาพรู้สึกได้จริง (1 คน) ชอบมาก ๆดูงานพวกนี้รู้สึกฮิลล์ใจ มีแรงบันดาลใจมาก ๆ ขอบคุณที่จัดงานนี้ขึ้นมา (1 คน) การเยี่ยมชมและศึกษาเก็บข้อมูลและนำไปต่อยอดได้ (1 คน) สิ่งของที่จัดแสดงสวยงามและมีเสน่ห์ ดึงดูดให้ผู้ชมสนใจเป็นนักอ่านและนักสะสม สถานที่จัดงานว้าวมากสวยงาม Love มาก (1 คน) ศิลปะสามารถจรรโลงความรู้สึกและทำให้จิตใจสงบได้ (1 คน) ชอบภาพวาดของศิลปินมีติดแสดง และเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าชายน้อย (ธนบัตร, เจ้าชายฯ ฉบับต่าง ๆ) (1 คน) การรวบรวมสิ่งของ หนังสือแบบร่างต่าง ๆ มาจัดนิทรรศการน่าประทับใจอย่างมาก (1 คน) การรวบรวมหนังสือเจ้าชายน้อยในภาษาต่าง ๆมาไว้ในนิทรรศการ (1 คน)การดำเนินชีวิตช่วยจรรโลงใจ (1 คน) ความเป็นของดี หนังสือดี ที่อยู่ข้ามกาลเวลา เห็นคนทุกวัยมาชมงาน ทำให้ซาบซึ้งในวรรณกรรมที่เราชื่นชอบมากยิ่งขึ้น (1 คน) สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ คือหนังสือเจ้าชายน้อยภาษาถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารที่ไร้ขอบเขต/นำไปต่อยอดในการปลูกฝังเด็ก ๆเยาวชนให้มีจินตนาการจาการอ่าน (1 คน) จินตนาการในการกล้าคิดสิ่งใหม่ๆ จากผลงานที่นำมาประยุกต์อยู่ในสิ่งต่าง ๆทั้งผ้าพิมพ์ลายเจ้าชายน้อย (1 คน) ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีจุดร่วมความสนใจเดียวกัน เป็นเหมือนความมหัศจรรย์ของศิลปะที่รวมไว้ด้วยกัน (1 คน) Presentation ของงาน ชอบทุกอย่างที่ให้ห้องสมุดเป็นที่แสดงงาน เข้าถึงงานกว่า Space Exhibition (1 คน)เห็นแง่มุมความประทับใจที่ผู้คนทั่วโลกมีต่อเจ้าชายน้อย ข้อคิดเรื่องราวในเรื่องสามารถนำไปถ่ายทอดได้ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะงานศิลปะหรือเรื่องเล่าก่อนนอนสำหรับเด็ก ๆ (1 คน) การออกแบบพื้นที่ให้ความรู้สึกอยากอ่านหนังสือ อยากค้นคว้า และการจัดนิทรรศการที่ออกแบบคู่ขนานไปกับสิ่งที่มีอยู่แล้วของหอสมุดและเติมกิจกรรมให้อยากมีส่วนร่วมมากขึ้น (1 คน) เพิ่งรู้ว่าเจ้าชายน้อยตีพิมพ์หลายภาษามากขนาดนี้และเป็นนิทานเด็กที่เขียนขึ้นมานานแล้ว ถึงจะหลายภาษา ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เหมือนกันหมดโดยอ่านภาษาของตัวเอง หรือใช้เป็นการฝึกภาษาโดยอ่านเวอร์ชันภาษาที่ต้องการฝึกได้ และนิทรรศการน่ารักมากค่ะ (1 คน) การรวบรวมผลงานต่าง ๆที่หาดูได้ยากมาไว้ด้วยกัน/การออกแบบการจัดงาน (1 คน) การออกแบบห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากรทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกผ่อนคลาย โล่ง สบาย แม้พื้นที่มีจำกัดรับกับโทนภาพ และสไตล์ของหนังสือเจ้าชายน้อยนี้ได้พอดี (1 คน) นิทรรศการนี้ทำให้เข้าใจประวัติของหนังสือเจ้าชายน้อยมากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจอยากลองอ่านหนังสือเล่มนี้สักครั้ง (1 คน) ทำหใทราบว่าเจ้าชายน้อยได้รับการตีพิมพ์ในภาษาต่าง ๆมากมาย (1 คน) ชอบเจ้าชายน้อยอยู่แล้ว พอมางานก็เห็นแรงบันดาลใจของคุณสุพจน์ในการสะสม (1 คน) แง่คิดตรงคำบรรยายภาพดี (1 คน) ผลางนศิลปะน่ารักดี (1 คน)เรื่องราวของผู้เขียน การกำเนิดเจ้าชายน้อย (1 คน) การจัดงานมีความเรียบง่ายและเข้าถึงได้ (1 คน) คำอธิบายภาพวาด สามารถเป็นแรงบันดาลใจ/ทำให้ประทับใจ (1 คน) ได้เห็นหนังสือจากทั่วโลกโดยมีเจ้าชายน้อยเป็นตัวเชื่อม โดยมีเจ้าชายเป็นเหมือนทูตเชื่อมไมตรีและให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้คนทุกเชื้อชาติ (1 คน) บุคคลภายนอกเข้าร่วมได้อย่างอิสระ (1 คน) ได้เห็นหนังสือเจ้าชายน้อยจากหลายประเทศ (1 คน) Interesting topic, creative presentation (1 คน) the exhibition gave are an opportunity to see different versions of “the little prince” (1 คน) พลังหัวใจบริสุทธ์ของความเป็นเด็กในการใช้ชีวิต (1 คน) สถานที่และสถาปัตยกรรม ทำให้บรรยากาศห้องสมุดดีมาก ๆ มีส่วนผสมที่ดีระหว่าง Space public มองเห็นกิจกรรม ทั้งภายนอกภายใน พื้นที่ส่วนตัว นั่งทำงานเงียบๆได้ดี ชอบมาก ๆ ชอบบริเวณบันได้ตรงกลางมาก ๆ (1 คน) อยากอ่านหนังสือมากขึ้นและสภาพแวดล้อมในห้องสมุดดีจัด (1 คน) Seeing the many different editions/languages seeing the book being read in space (1 คน) สถานที่การออกแบบ สวยงาม และใช้งานได้ดีจริง สามารถใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี ได้เป็นอย่างดี (1 คน) ไม่เคยอ่านหนังสือเจ้าชายน้อยแต่เคยเห็นมาจากภาพยนต์ วันนี้เข้าร่วมงานจะกลับไปหาอ่านหนังสือ ทำให้มีแรงบันดาลใจ เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเด็กที่ควรอ่านก่อนโต (1 คน) ความมุ่งมั่นในสิ่งที่รัก การมีจินตนาการ และจิตใจที่เป้นเด็ก (1 คน) การจัดแสดงให้ได้บรรยากาศที่กระตุ้นความต้องการเรียนรู้ในเรื่องที่จัดแสดง Thanks for very creative display such & powerful display = motivate learning experiences (1 คน) เป็นการรวมหนังสือและเรื่องราวของเจ้าชายน้อยได้ได้เยอะทำให้รู้สึกอยากอ่านให้ได้ในทุกภาษา (1 คน) การผนวกห้องสมุดเข้ากับกิจกรรมที่ทำให้คนมาห้องสมุดและสนใจหนังสือมากขึ้น (1 คน) ได้เห็นปกที่หลากหลาย บางปกไม่เคยเห็นมาก่อนเลย แม้แต่ฉบับภาษาไทยก็ตามได้อ่านเรื่องราวที่มาของการแต่งเจ้าชายน้อยก็รู้สึกประทับใจ (1 คน) ได้เห็นปกเจ้าชายน้อยจากหลายๆประเทศ หลายๆภาษา รวมทั้งภาพวาด ทำให้มีความสุขและรอยยิ้ม ขอบคุณคุณสุพจน์ คุณทรงกลด the cloud และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา เจ้าชายน้อยเป้นหนังสือที่อ่านกี่ครั้งก็ให้ความรู้สึกที่ดีและไม่เคยเหมือนเดิม การได้มาเห็นนิทรรศการครั้งนี้ ทำให้ใจฟูมาก ๆค่ะ (1 คน) ได้ซึมซับกลิ่นอายของงานวรรณกรรมที่ถูกถ่ายทอดและส่งต่อกันมาหลายปีและเผยแพร่ไปทั่วโลก (1 คน) ความรู้สึกที่ได้รับสามารถนำไปบอกต่อได้  (1 คน) หนังสือที่เก็บสะสมไว้ในสภาพอย่างดี, โมเดลเจ้าชายน้อยที่เห็นได้ตลอดงาน, ดีเทลการตกแต่งเล็ก ๆ น้อย ๆน่ารักมาก (1 คน) การแสดงภาพและหนังสือ ทำให้อยากย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้หวนนึกถึงวัยที่เคยอ่านในแต่ละช่วง และเป็นแรงบันดาลใจให้อยากวาดภาพอีกครั้ง (1 คน) ได้ข้อมูลต่าง ๆเพิ่มเติม พร้อมของจริง/ของสะสม รายละเอียดที่หาไม่ได้จาการอ่านแค่ในหนังสือ ได้นำข้อมูล ต่อเติมจินตนาการสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อการตีความสิ่งที่อ่าน (1 คน) เป็นการสร้างพื้นที่ที่อำนวยความรู้แก่ชนชั้นสร้างสรรค์หรือ Creative class รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้เข้าชมเพราะการตีความเรื่องราวของเจ้าชายน้อยแต่ละคนต่างกัน (1 คน) ได้เห็น Sketch จริงของผู้เขียนแล้ว inspire ให้หลับไปทำงาน (1 คน) การจัดเรียงกิจกรรมและองค์ความรู้เข้าถึงง่าย (1 คน) รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ (1 คน) ให้องค์ความรู้ ความใฝ่ฝัน แรงบันดาลใจ (1 คน) รูปวาดจากศิลปินท่านต่าง ๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากเจ้าชายน้อย การตีความประโยคต่าง ๆจากในหนังสือ แตกต่างกันในแต่ละคน (1 คน) การจัดวางและการตกแต่ง (1 คน) เกิดการอยากเข้าร่วมงาน Exhibition ต่างให้บ่อยขึ้น (1 คน) เข้าถึงปรัชญาของหนังสือ คำสอนต่าง ๆดีมาก (1 คน) แนวคิดจากหนังสือ (1 คน)ประวัติเชิงลึกของเจ้าชายน้อย (1 คน) นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวิเคราะห์โครงสร้างภาษา (1 คน) แรงบันดาลใจจากการอ่านผลงานต่าง ๆ  (1 คน) ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน (1 คน) มีงานศิลปะให้เยี่ยมชมสามารถนำไปใช้ในด้านการศึกษารายวิชาได้ (1 คน) คุณค่าของหนังสือ ความหมายของเนื้อหา (1 คน) ประทับใจธีมงานการจัดและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมแนะนำดีมาก ชอบรูปเล่มและหนังสือเจ้าชายน้อยที่โชว์หลากหลายดีทำให้มุมมองเทรนด์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ (1 คน) very are impressive my child very like it (1 คน) ชอบที่มีการจัดแสดงวรรณกรรมเจ้าชายน้อยรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพวาดของศิลปิน หนังสือหลากหลายภาษา ของสะสมต่าง ๆ เป็นแรงบันดาลใจให้นักสะสมและแฟนตัวยงได้เก็บประสบการณ์ได้ดีเยี่ยม (1 คน) ชอบคำเขียนใต้ภาพที่คนตีความต่าง ๆ (1 คน) ชอบการจัดแสดงที่เรียบง่าย กลมกลืนกับพื้นที่ของห้องสมุด การได้เห็นหนังสือเจ้าชายน้อยภาษาต่าง ๆจำนวนมากทำให้ทึ่งมากจริง ๆ และจุดประกายให้หยิบหนังสือมาอ่านอีกครั้ง/เห็นเล่ม pop up แล้วอยากหัดทำเอง (1 คน) อยากพาตัวเองไปงานนิทรรศการอย่างอื่นอีกเยอะๆ เพื่อเก็บเกี่ยวแนวคิดและแรงบันดาลใจ (1 คน) การจัดนิทรรศการในห้องสมุดที่สวยงามยิ่งทำให้เจ้าชายน้อยอมตะทรงคุณค่า เจ้าชายน้อยหลากหลายปกจากทั่วโลกเติมฝันแฟนคลับได้อย่างฟิน (1 คน) รู้ประวัติความเป็นมาของผู้แต่งที่ได้แต่งเรื่องนี้ วิธีคิด แนวคิด และจัดเริ่มต้นในการแต่งเรื่องนี้ที่น่าสนใจ (1 คน) อยากทำสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นบ้าง (1 คน) ทำให้ได้ทบทวนคิดถึงความทรงจำของตนเองในวัยเด็ก (1 คน) ประทับใจที่คนที่ชอบอะไรเหมือนกันๆกันมารวมตัวกันเยอะ ๆ  (1 คน) อยากเป็นนักเขียน รู้สึกมีความฝัน มีกำลังใจ (1 คน) การได้เห็นถึงความนิยมและแพร่หลายของเจ้าชายน้อย ทั้งภาษาหลัก ภาษาท้องถิ่น ภาษาชนกลุ่มน้อย ภาษายุคใหม่ หรือแม้แต่ภาษาสมมุติ (1 คน) งานเสวนา เรื่อง ความลับและความรักในเรื่องเจ้าชายน้อย เป็นการเปิดมุมมองใหม่สำหรับเรื่องเจ้าชายน้อยและนำไปพัฒนาแนวการคิดทางวรรณกรรมได้ (1 คน) งานศิลปะประยุกต์งานปักและงานทอผ้าลายเจ้าชายน้อย (1 คน) แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตามหาความฝัน (1 คน) การติดตามในเวอร์ชันภาษาต่าง ๆ ชวนให้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเก็บหนังสือเจ้าชายน้อย (1 คน) กิจกรรมอ่านหนังสือจากหลากหลายภาษาทั่วโลกได้เรียนรู้และได้รับอรรถรสของแต่ละพื้นที่ในประเทศ (1 คน)สร้างแรงบันดาลใจในการแต่งนิยาย (1 คน) ได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงภาพของศิลปิน ทำให้อยากรักษาความเป็นเด็กเอาไว้แม้ว่าเราจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (1 คน)  แรงบันดาลใจในการกลับไปอ่านหนังสือ (1 คน) เรื่องราวของ the little prince ในสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงการชื่นชอบผลงานศิลปะจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน (1 คน) นำกลับไปจัดนิทรรศการห้องสมุดที่โรงเรียน (1 คน) ภาพวาดและเรื่องราวของหนังสือที่มีต้นกำเนิดมายาวนาน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการมองเห็นเรื่องราวในมุมมองใหม่ (1 คน) Diversity: ความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม แนวคิดที่มีต่อวรรณกรรมเจ้าชายน้อยที่มีร่วมกัน และข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านเจ้าชายน้อย นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต (1 คน) ประทับใจที่ได้เห็นคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมตัวกัน (1 คน) ประทับใจที่มีการนำหนังสือเจ้าชายน้อยในหลาย ๆ ภาษา/เวอร์ชัน มาโชว์และยังสร้างแรงบันดาลใจแรงผลักดันในการเรียนรู้การอ่านเป็นหลายๆภาษา (1 คน) ช่วยให้อยากกลับไปอ่านหนังสือเจ้าชายน้อยให้จบเล่มสักที (1 คน) การได้พบปะสังคมที่มีจุดสนใจเดียวกัน ทำให้เราต่อยอดความคิดและจินตนาการออกไปได้กว้างขวางมากขึ้น จากการฟัง การเห็น การอ่าน ล้วนจุดประกายไฟในหัวใจเราได้ทั้งสิ้น (1 คน) Interesting to learn understand other language as well (1 คน) อยากสะสมหนังสือเจ้าชายน้อยในทุกประเทศที่ตัวเองเดินทางไป จะได้มีหลาย ๆ ภาษา (1 คน) ได้เห็นหนังสือเจ้าชายน้อยในหลากหลายภาษา และอยากลองค้นพบด้วยตัวเองว่าการเดินทางของเจ้าชายน้อยผ่านมุมมองแต่ละภาษาว่าเป็นอย่างไร (1 คน) การประชาสัมพันธ์ สื่อและภาพประกอบ เนื่องจากเรียนคณะที่เกี่ยวกับภาพประกอบเป็นหลัก ชื่อชอบกิจกรรมอ่านเจ้าชายน้อย 20 ภาษา (1 คน) การออกแบบกิจกรรม การนำเสนอดูน่าสนใจมาก (1 คน) หนังสือดีมากเป็นปรัชญาชีวิต (1 คน) การปรับพื้นที่ห้องสมุดให้เป็นกิจกรรมสาธารณะมากขึ้น (1 คน) การจัดแสดงของสะสมและ Fan art จริงจากศิลปินหลายๆท่าน (1 คน) การรวมตัวของแฟนคลับเจ้าชายน้อย แบบกลุ่มที่อบอุ่นแนบแน่นความผูกพันกับหนังสือ (1 คน) น่าสนใจค้นหาว่าอะไรคือความหลงใหลใน “เจ้าชายน้อย”ของผู้คน  (1 คน) และอ่านเจ้าชายน้อยภาษลู (1 คน)

          (หากมี) ช่วยกระซิบบอกส่วนที่ท่านอยากให้ปรับปรุงมากที่สุด

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการกระซิบบอกส่วนอยากให้ปรับปรุงมากที่สุด จำนวน 99 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ อยากให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น workshop และขยายระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (32 คน) การประชาสัมพันธ์ (15 คน)  มีของที่ระลึกจำหน่าย เช่น เสื้อ สมุดโน้ต หนังสือเจ้าชายน้อย Poster และตุ๊กตาเจ้าชายน้อย (11 คน) พื้นที่รับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำกัด (ภายในสวนแก้ว และอาคารหอสมุด) 8 คน  ผู้นำชมนิทรรศการหรือหนังสือคู่มือนำชมนิทรรศการ (7 คน) ระบบเสียงค่อนข้างเบา 6 คน  อยากให้แบ่งโซนนิทรรศการกับโซนที่นักศึกษามาใช้ห้องสมุดแยกออกจากกัน (4 คน) การสัมผัสและเปิดหนังสือเพื่อดูเนื้อหาข้างใน (4 คน) อยากให้เอาผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับงานจัดแสดงให้มากกว่านี้ อยากให้งานมีจุดสนใจและน่าดึงดูดมากกว่านี้ (3 คน) Sound ดนตรีคลอประกอบนิทรรศการ (2 คน) อยากให้เป็นนิทรรศการที่เปลี่ยนสถานที่จัดไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเสพ เช่น สวนสาธารณะ, หอศิลป์ (1 คน) อยากให้มี interaction กว่านี้ เช่น บอร์ดแปะความในใจผู้เข้างาน (1 คน) อยากให้มีมิติในการนำเสนอของสะสม (1 คน) ถ้าผสมผสานผลงานเจ้าชายน้อยจากนักศึกษาจะดีมาก (1 คน) ฝากเรื่องระบบแสงไฟจากของที่โชว์ในตู้กระจกทำให้ถ่ายรูปยากมากครับ (1 คน) ป้ายบอกทางภายนอก ส่วนตัวรู้สึกว่าอยากให้ทำนิทรรศการแบบนี้เป็นงาน Inclusive มากกว่า Exclusive เพราะจะได้รู้จักเจ้าชายน้อยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเรา เลยอยากให้คนอื่นได้อ่านหนังสือเล่มนี้และรักเจ้าชายน้อยไปกับเราด้วย (1 คน) อยากให้มีการแสดงบทวิจารณ์ของผู้ทรงความรู้ทางวรรณกรรม/ปรัชญาประกอบด้วย (1 คน)

          (หากมี) ช่วยบอกเราอีกนิดว่าคุณคาดหวังสิ่งใดในการจัดงานครั้งต่อไป เช่น รูปแบบการจัดงาน หัวข้อ หรือวิทยากรที่ท่านอยากฟัง ฯลฯ

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกสิ่งที่คาดหวังในการจัดงานครั้งต่อไป จำนวน 18 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ อยากให้เพิ่ม art workshops/กิจกรรมการแสดงหลายสุดสัปดาห์ในรูปแบบอื่น ๆด้วย เช่น ละครเวที การอ่านประกอบหุ่นนิ้ว & หุ่นเชิดสำหรับเด็ก (1 คน) IS AM ARE รอบบริเวณวังท่าพระในอดีต-ปัจจุบัน (1 คน) อยากให้จัดเป็นธีม ๆ ไป เช่น ธีม Disney เป็นต้น (1 คน) อยากให้มีกิจกรรมที่ห้องสมุดได้เชื่อมโยงกับชุมชน มีรูปแบบที่เข้าถึงง่ายคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้เกิดประโยชน์ต่อกัน เพื่อทำให้ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อยากฟังเสวนาจากคนที่ทำมาหากินในชุมชนนี้ (1 คน) รูปแบบหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมเยาวชน (1 คน) ความเป็นมาของชนเผ่าชาวเขาของไทย (1 คน) อยากฟังงานที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ อาจจะคนละเล่มกันแต่สามารถเล่าร้อยเรียงต่อกันได้ (1 คน) อยากให้นิทรรศการ Deep impact กว่านี้ (ในเวลา 30 นาที – 1 ชม) ให้มีเนื้อหาหรือกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การ stamp ตามจุดต่าง ๆ เก็บเล่ม Stamp เป็นที่ระลึก (1 คน) งานที่เกี่ยวกับหนังสือเด็กที่คลาสสิก และจัดงานที่มีความเยื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนยุคเก่ากับเด็กรุ่นใหม่ มุมมอง แนวคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม (1 คน) ประวัตินักเขียนสื่อด้วยการทำเป็นวิดีโอที่เรียบเรียงถ่ายทอดมาแบบเข้าใจง่ายทำผ่าน YouTube ก็ได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ (1 คน) อยากให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับวรรณกรรมเยอะๆ เช่น วรรณกรรมคลาสสิก Little women, วรรณกรรมรัสเซีย วรรณกรรมละตินอเมริกา หรือนิยายวิทยาศาสตร์ที่คนไทยอ่านกันน้อยมาก ๆ (1 คน) อยากให้มีศิลปินหรือคนดีงในสังคมมาบอกเล่าความประทับใจแรงบันดาลใจ มุมมองชีวิตที่ได้จากการอ่านเจ้าชายน้อย เช่น คุณประภาส ชลศรานนท์ ที่น่าจะใช้แรงบันดาลจากเจ้าชายน้อยมาแต่งเพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ และศิลปิน นักร้อง นักดนตรี มาร้องเพลงที่เชื่อมโยงกัน (1 คน) งาน workshop craft/ visual graphic (1 คน) กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศิลปะ เช่น จัดห้องทำ workshop วาดรูป, ลงสี, งานคราฟ ฯลฯ เพื่อเพิ่มมิติให้กับงานและเกี่ยวเนื่องกับสถานที่จัดงาน (1 คน) หนังสือเอกของโลก (1 คน) อยากให้จัดนิทรรศการวรรณกรรมไทยที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ (1 คน) อยากให้มีนักอ่านๆหลายๆแนวและหลากหลายมุมมองมาถกกันแลกเปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่าง (1 คน) Artistic period ต่าง ๆ เพราะ SU เป็น expert ด้านนี้ storytelling น่าจะดีมาก ๆ (1 คน)

photo

ภาพกิจกรรม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Shopping Basket
   หอสมุดวังท่าพระ
   หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
   หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง