LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240501_3

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Art of service in hispitality

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Art of service in hispitality

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวมีปัจจัยหลากหลายประการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญการบริการ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณสมบัติของให้บริการที่ดี พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ การสร้างความประทับใจ ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ จะสามารถทำให้คุณ มีความรู้ เพื่อเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
บรรณานุกรม
อนิรุทธิ์ เจริญสุข. (2565). ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. ซีเอ็ดยูเคชั่น.
โดย : อนิรุทธิ์ เจริญสุข
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีพิมพ์ : 2565
เลขหมู่ : G155.A1 อ36 2565
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.