โครงการ Green Library

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)สำนักหอสมุดกลางเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยรวมถึงการให้บริการชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้น จึงได้พิจารณาที่จะนำเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรลดขยะและของเสีย ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการให้บริการความรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.45-15.00 น. โดยจัดโครงการ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.