โครงการ What’s next for SU Library : มองอนาคตสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ What’s next for SU Library : มองอนาคตสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้รวมถึงบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป เกิดการใช้ทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ อาคารสถานที่ และทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักหอสมุดกลางจึงเล็งเห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ทั้ง 3 วิทยาเขตเพื่อให้ได้แนวทางและบทบาทของสำนักหอสมุดกลางที่ควรจะปรับเปลี่ยนในอนาคตต่อไป วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจัดงานตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รูปภาพกิจกรรม)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.