โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุดกลาง ปี2566

สํานักหอสมุดกลาง มีภารกิจหลักในการสนับสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยรวมถึงการให้บริการ ชุมชน ซึ่งที่มาผ่านมาสํานักฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ดําเนินการ โดยอิงวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการที่ได้แถลง ไว้กับสภามหาวิทยาลัยฯ หากในการดําเนินการได้มีประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําให้มีกระบวนการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจําทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท และสภาพแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงอธิการบดี ผลกระทบของ โควิด-๑๙ รวมถึงบุคลากร ซึ่งกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์จะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทําให้สํานักฯ ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ มีทิศทางรวมถึงเป้าหมายที่ชัดเจน มีการส่งมอบผลงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจัดงานตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.