สำนักหอสมุดกลาง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ภาพกิจกรรม)

Tags: No tags

Comments are closed.