สำนักหอสมุดกลาง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ภาพกิจกรรม)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.